Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informácia k výberovému konaniu na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

09-05-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa uskutoční dňa 16. mája 2022 od 08.00 hod., verejné vypočutie jednotlivých uchádzačov bude prebiehať od 10.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. dv. 161 na 1. poschodí. Verejného vypočutia sa môže zúčastniť odborná i laická verejnosť podľa kapacitných možností služobného úradu. Verejnosť môže sledovať živé vysielanie z verejného vypočutia uchádzačov na facebookovej stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a položiť jednotlivým uchádzačom otázky prostredníctvom aplikácie slido.com.  Prístupové kódy pre položenie otázok jednotlivým uchádzačom budú zverejnené pred začiatkom výberového konania. Otázky musia byť v súlade s pravidlami slušnosti a dodržiavania etiky.

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky boli doručené v stanovenom termíne 4 (štyri) žiadosti uchádzačov o zaradenie do výberového konania. Dňa 04. mája 2022 sa uskutočnilo úvodné rokovanie členov výberovej komisie za účelom administratívnej kontroly doručených žiadostí – prihlášok uchádzačov. Výberová komisia na svojom rokovaní po kontrole všetkých žiadostí uchádzačov zamietla žiadosť jedného uchádzača z dôvodu nesplnenia kvalifikačných predpokladov podľa zverejneného výberového konania. Výberová komisia následne schválila zoznam pozvaných uchádzačov na výberové konanie (v abecednom poradí):

  • Ing. Jiří Holický                      
  • Ing. Ján Marhefka                  
  • Ing. Matej Vigoda                  

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood