Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Európska komisia pripravuje testovanie informačných systémov hospodárskych subjektov a obchodníkov s centrálnym informačným systémom EÚ pre nariadenie EÚ proti globálnemu odlesňovaniu

21-05-2024

Európska komisia pripravuje k implementácii NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1115 z 31. mája 2023 o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 995/2010 (ďalej len „nariadenie“) Aplikačné Programovacie Rozhranie (Application Programming Interface / API) pre centrály európsky informačný systém (ďalej len „IS EÚ“).

Podrobnejšie informácie k nariadeniu:  Vykonávanie nariadenia o odlesňovaní - Európska komisia (europa.eu) 

Nariadenie vojde  do účinnosti 30. decembra 2024.

Nariadenie sa týka komodít káva, kakao, palma olejná, sója, hovädzí dobytok, kaučuk a drevo a príslušných výrobkov z nich uvedených v prílohe 1 nariadenia.

Z nariadenia vyplýva aj povinnosť hospodárskych subjektov a veľkých obchodníkov  (veľký podnik - čl. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ) pred umiestnením alebo sprístupnením na trhu EÚ (domáca produkcia a dovozy) alebo pred vývozom zaznamenať  IS EÚ vyhlásenie náležitej starostlivosti podľa prílohy 2 nariadenia.

Pri domácej produkcii sa sprístupňovanie vyhlásenia náležitej starostlivosti  v IS EÚ týka prvovýrobcov a hospodárskych subjektov nižšie v spracovateľskom reťazci, ktorí sú veľké podniky.  

Európska komisia od 27. 5. 2024  testuje API pre tie hospodárske subjekty a obchodníkov, ktorí majú záujem o prepojenie vlastných informačných systémov na napĺňanie údajov vyhlásení náležitej starostlivosti s Informačným systémom EÚ.

Európska komisia testuje nasledovné:

To secure access to the Information System via API, a mandatory conformance testing is needed for the four core functions:

  1. Test of Connectivity and Authentication
  2. Test of Submission of DDS - Happy Flow
  3. Test of Retrieval of DDS Information
  4. Test of Submission of DDS - Error Management

Three additional functions and their technical specifications will be provided at a later stage. These functions are only optional and not required to pass the conformance test:

  1. Test of DDS Amendment
  2. Test of DDS Retraction (Cancel and Withdraw)
  3. Test of downloading DDS information provided by the upstream supplier

Testovanie je určené hospodárskym subjektom alebo obchodníkom s vlastným informačným systémom a organizáciám, ktoré chcú vyvíjať softvér pre hospodárske subjekty na zasielanie vyhlásení náležitej starostlivosti do IS EÚ. Ak máte záujem o testovanie API pošlite na emailovú adresu [email protected] do 26. 05. 2024:

  • názov spoločnosti ktorá má o testovanie záujem,
  • Kontaktné body s menami účastníkov testovania,  e-mail adresou a úlohou v testovaní.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood