Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Chrániť treba nielen vlkov v lese, ale aj ľudí na vidieku

08-01-2021

Včera 7. januára 2021 sa konalo online rokovanie k rozporovému konaniu k Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zástupcovia agrorezortu, ktorých sa daná problematika týka, sa nemohli zúčastniť na decembrových termínoch rozporových konaní, keďže boli práceneschopní. Priamo z nemocnice preto požiadal Ján Mičovský telefonicky i listom ministra Jána Budaja o hľadanie spoločných riešení a zároveň posun termínu na január.

K predmetnej vyhláške vzniesol agrorezort 55 pripomienok, z toho 53 zásadných, a to v lehote pripomienkovania do 30. 11. 2020. Celkovo bolo predložených 301 pripomienok a z toho 189 zásadných. 

Predložený návrh z dielne ochrany prírody so sebou prináša vážne negatívne dosahy na poľnohospodárov, chovateľov, včelárov, lesníkov a na vidiecke regióny, ktoré už teraz zápasia s vyľudňovaním a nedostatkom pracovných príležitostí.

Pripomienky ministerstva sú zverejnené tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2020/537/pripomienky/zobraz?_processDetail_WAR_portletsel_verejna=1 

V súlade s legislatívnym procesom sa včera (7. januára 2021) začalo online rozporové konanie, ktorého cieľom je v čo najväčšej miere v predmetnej vyhláške zosúladiť podhľady oboch rezortov na účelné využívanie vidieckej krajiny a kvalitný život jej obyvateľov. 

„Po sedemhodinovej diskusii MPRV SR svoje výhrady ohľadom zaradenia vlka dravého medzi celoročne chránené živočíchy stiahlo, a to ako vyjadrenie porozumenia pre nezanedbateľnú časť verejnosti, ktorá túto otázku vníma veľmi citlivo," vyjadril sa štátny tajomník Martin Fecko, ktorý sa na rokovaní zúčastnil. 

Treba však zdôrazniť, že kvóta vlka stanoveného na odstrel v sezóne 2020/21 (50 ks) je v plnom súlade nielen so stanoviskom EÚ, ale aj s reáliami Slovenska, pretože jeho populácia je u nás vďaka vyváženému manažmentu stabilizovaná a dlhodobo rastie. 

Keďže otázka lovu vlka bola len jedným z mnohých rozporov vo vyhláške, MŽP SR ju musí ešte dopracovať. Nedoriešených ostalo množstvo výhrad, ktorých odstránenie alebo neakceptovanie výrazne ovplyvní život vidieka. Pôdohospodári sú presvedčení, že oba rezorty majú mať spoločný cieľ, ktorým je zdravá a zdravé potraviny produkujúca krajina. 

Extrémne stanoviská ani na jednej strane nemôžu takémuto cieľu poslúžiť, a preto musí byť hlavnou úlohou expertov oboch ministerstiev hľadať rozumnú mieru medzi využívaním prírodných zdrojov a ich ochranou. Keďže v prvý deň rokovania sa vyriešilo len 21 zásadných pripomienok, o kvalite vyhlášky rozhodnú nasledovné dni. 

„Ak by nedošlo k potrebnej zhode, agrorezort nebude alibisticky vyčkávať na vážne dosahy, ktoré môžu z vidieka vyháňať tých, ktorí dodávajú na naše stoly túžené zdravé potraviny. Naopak, využije všetky možnosti, aby ľudí neľahkej, často zaznávanej, no životne dôležitej práce, účinne chránilo a trvalo podporovalo," dodal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood