Aktuality

Aktualizácia č. 1 - Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11 na predkladanie ŽoNFP

16-10-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje Aktualizáciu č. 1 pre Výzvu OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 5: Obnova existujúcich produkčných zariadení

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)