Facebook Statistics

Aktuality

Agrorezort vyhlasuje výberové konanie na ústredného riaditeľa ŠVPS SR

16-04-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) dnešným dňom vyhlasuje výberové konanie na funkciu ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR). Jednou z podmienok pre uchádzačov je aj zaslanie Koncepcie rozvoja, zvýšenia efektivity a účinnosti ŠVPS SR vrátane podriadených organizácií – ako modernej a flexibilnej autority. Hlavným veterinárnym lekárom SR sa stane jeden z aktuálnych 1197 úradných veterinárnych lekárov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. apríla 2021 vrátane.

MPRV SR vo výberovom konaní vyžaduje od uchádzačov na funkciu ústredného riaditeľa  ŠVPS SR vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerané na veterinárne lekárstvo. Od kandidátov sa tiež očakáva schopnosť analytického a strategického myslenia, manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť v rozhodovaní a ďalšie odborné skúsenosti.

Vybraný uchádzať musí spĺňať aj zákonnú požiadavku podľa §6 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, čo znamená, že musí vykonávať pozíciu úradného veterinárneho lekára. Na Slovensku je aktuálne 1197 úradných veterinárnych lekárov. ŠVPS je rozpočtovou organizáciou MPRV SR. Ústredný riaditeľ plní funkciu hlavného veterinárneho lekára vo veterinárnej oblasti. 

Ministerstvo očakáva aj znalosť súčasných podmienok a výkonu úradných kontrol v oblastiach v zmysle kompetencií ŠVPS a miestne príslušných RVPS. Vyžaduje sa prax 10 rokov v oblasti veterinárneho lekárstva, výkonu úradných kontrol a minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii.  Nevyhnutnou podmienkou zaradenia uchádzačov do výberového konania je zaslanie Koncepcie rozvoja, zvýšenia efektivity a účinnosti Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vrátane podriadených organizácií – ako modernej a flexibilnej autority. Podklady je potrebné predložiť formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán vo formáte A4.

Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu - uskutoční sa písomnou a ústnou formou. Všetky požiadavky a informácie k výberovému konaniu sú zverejnené na webovom sídle MPRV SR v sekcii Infoservis/Výberové konanie.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 30. apríla 2021 vrátane (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke).

LINK: https://bit.ly/3xbcUAa


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood