Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort bude spolupracovať pri likvidácii PCB látok

22-12-2022

Odstraňovanie znečisťujúcich látok súvisí s riešením environmentálnej záťaže polychlórovaných bifenylov (PCB) v okolí areálu bývalého podniku Chemko v Strážskom a potrebou opätovného zberu a analýz vzoriek pôdy, vody a sedimentov z oblastí, ktoré predstavujú zdroj kontaminácie, keďže ide o staršie údaje. Zároveň  je potrebné kontinuálne overovať možnosti sanácie kontaminovanej pôdy pomocou fyzikálno-chemických a mikrobiologických postupov.

Rámcovú dohodu o spolupráci vo vzdelávaní, vedeckovýskumnej činnosti a technickom rozvoji medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Slovenskou technickou univerzitou (STU)  uzavreli minister Samuel Vlčan a rektor Oliver Moravčík. Predmetom dohody je vzájomná spolupráca na efektívnom transfere poznatkov vedy a výskumu, aby študenti získavali praktické poznatky v oblasti pôdohospodárstva s cieľom skvalitňovať prípravu budúcich odborníkov aj pre potreby agrorezortu.  Snahou oboch strán je  optimálne prepojenie teórie s praxou, najmä v oblasti vývoja kombinovaných technológií, ktoré slúžia na likvidáciu znečisťujúcich látok v životnom prostredí.

Z priestorov ošipárne, v areáli bývalého podniku Chemko, boli sudy s PCB látkami  premiestnené a uskladnené v hermeticky uzavretých kontajneroch. Nové znečistenie už nevzniká, avšak z minulosti kontaminovanú pôdu je potrebné zlikvidovať. Podobne aj odkalisko, ktoré sa nachádza v obci Poša už nie je zdrojom PCB, no v sedimentoch, ako aj v kanáli, ktorý odvádza vodu z čistiarne odpadových vôd tieto látky zistené boli. Je preto nevyhnutné dohliadať na proces obnovy  areálu bývalého Chemka.

Cielenú kontrolu na rezíduá PCB látok v slepačích vajciach, svale hydiny,  svale ošípaných, v surovom kravskom mlieku a v svale zveri v blízkosti areálu vykonala aj Štátna veterinárna a potravinová  správa.  Táto rozpočtová organizácia agrorezortu, po vyhodnotení možného závažného rizika pre zdravie ľudí a vzhľadom na dlhodobý výskyt nadmerného množstva PCB v rybách, nariadila aj opatrenia pre miestny rybársky revír a spôsob lovu "chyť a pusť",  ktoré stále trvá. Je to najmä kvôli tomu, že znečistenie PCB látkami má negatívny vplyv aj na rybolov na Zemplínskej Šírave, keďže sa šíria aj vzduchom a nie sú rozpustné vo vode.

Ako uvádza minister Samuel Vlčan: „obe inštitúcie sa  dohodli, že  budú spolupracovať najmä v oblastiach testovania a monitorovania PCB látok v okolí bývalého Chemka, výmeny údajov z hľadiska negatívnych vplyvov na poľnohospodárstvo a v školení študentov odborných škôl.“ Rámcová dohoda  bude slúžiť ako základ na uzatváranie konkrétnych samostatných zmlúv medzi MPRV SR, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a STU, kde si inštitúcie bližšie určia oblasti spolupráce.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood