Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Africký mor ošípaných ohrozuje aj Slovensko. Pomôže prevencia, detekcia a hlásenie prípadov

20-07-2022

Africký mor ošípaných (AMO) predstavuje pre Európsku úniu, ktorá je najväčší vývozca ošípaných a výrobkov z bravčového mäsa, čoraz väčšiu hrozbu. Pre ľudí síce neškodné, pre ošípané a diviaky však smrteľné ochorenie, najnovšie ohrozuje aj regióny, ktoré sa s ním doposiaľ nestretli. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prízvukuje urgentnosť situácie a v snahe zastaviť ďalšie šírenie nákazy opätovne spúšťa osvetovú kampaň v 18 európskych krajinách. Súčasťou kampane je už druhý rok po sebe aj Slovensko. Odborníci vyzdvihujú dôležitosť prevencie, detekcie a nahlasovania podozrivých prípadov.  

Prečo je africký mor ošípaných nebezpečný?

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivé smrteľné vírusové ochorenie, ktoré postihuje ošípané a diviaky. Vírus je pre človeka neškodný, spôsobuje však značné hospodárske škody v odvetví výroby a spracovania bravčového mäsa v zasiahnutých krajinách. V súčasnosti nie sú v Európe schválené žiadne vakcíny proti AMO. Vypuknutie nákazy preto môže mať za následok utratenie veľkého počtu ošípaných chovaných na farmách v postihnutej oblasti.

Ochorenie zasahuje celú Európu

Európska únia je najväčším vývozcom ošípaných a produktov z nich na svete, ročne vyvážajúc viac ako 5 miliónov ton. Chov ošípaných predstavuje 8,5% z celkovej poľnohospodárskej produkcie EÚ27 a sektor bravčového mäsa má podiel 35% v rámci celkovej produkcie mäsa v EÚ. Celosvetový dopyt po bravčovom mäse stále rastie, čo by mohlo viesť k zvýšeniu produkcie v Európe.

"Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa šíri už aj v častiach Európy, ktoré predtým neboli postihnuté. Šírenie tejto choroby predstavuje celosvetovú hrozbu a má za následok ničivé straty pre chovateľov ošípaných v Európe aj mimo nej," hovorí Bernhard Url, výkonný riaditeľ EFSA.

EFSA už tri roky vedie koordinovanú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o africkom more ošípaných (AMO). Kampaň prebieha v spolupráci s miestnymi orgánmi v 18 európskych krajinách, medzi ktoré okrem Slovenska patria napr. Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, či Estónsko.

Kampaň Zastavme africký mor ošípaných je súčasťou pokračujúceho úsilia Európskej komisie a ďalších medzinárodných orgánov o zastavenie šírenia AMO v EÚ a susedných krajinách. Je zameraná na ľudí, ktorí najčastejšie prichádzajú do kontaktu s ošípanými a diviakmi - chovatelia ošípaných, poľovníci a veterinárni lekári.

"Spolu s našimi lokálnymi partnermi sa snažíme osloviť chovateľov ošípaných, ktorých zvieratá a živobytie boli ovplyvnené touto smrteľnou chorobou. Cieľom kampane Zastavme africký mor ošípaných je informovať chovateľov, ako aj veterinárnych lekárov a poľovníkov o tom, na čo si majú dávať pozor, a dosiahnuť, aby sa riadili heslom prevencia-detekcia-hlásenie prípadov," vysvetľuje Url.

Zastavme africký mor ošípaných na Slovensku

AMO sa na Slovensku prvýkrát objavilo v  roku 2019 a medzitým sa rozšírilo do 35 okresov.  Koncom roka 2021 nákaza zasiahla chovné farmy jedného z najväčších chovateľov ošípaných na Slovensku, ktorý následne musel utratiť vyše 30-tisíc jedincov, aby zabránil ďalšiemu šíreniu.

Aktuálne sa Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podarilo šírenie AMO do ďalších okresov zastaviť. Aj Európska komisia po nedávnom audite skonštatovala, že Slovensko vytvorilo veľmi dobrý rámec pre kontrolný systém AMO na vnútroštátnej úrovni s príslušnými právnymi predpismi, plánmi kontrol a pokynmi pre zamestnancov. Veterinárne orgány majú vhodné pohotovostné plány, vybavenie a kapacitu na zvládnutie potvrdených ohnísk AMO a na kontrolu prípadov u diviakov. Agrorezort však ostáva naďalej ostražitý: „Epidémiu AMO máme aktuálne pod kontrolou, pretože takto pred rokom vláda vyčlenila 5,2 milióna EUR na okamžité kroky proti šíreniu nákazy. S pomocou poľovníkov sme pristúpili k systematickému odlovu diviačej zveri, finančne sme podporili chovateľov, aby urobili maximálne opatrenia proti zavlečeniu AMO do chovov. Iba pred pár dňami sa uzavrela výzva na výnimočnú pomoc pre chovateľov ošípaných v hodnote 2,5 milióna EUR, ktorú budeme v krátkom čase vyplácať. AMO sa však naďalej šíri v okolitých krajinách, a preto nemôžeme poľaviť v obozretnosti. V tomto období zasadá expertná skupina na riešenie AMO na týždennej báze, aby sa ešte zintenzívnil odlov diviakov, pretože zníženie ich počtu a prevencia sú najefektívnejšími spôsobmi na zastavenie šírenia tejto epidémie,” priblížil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

EFSA v spolupráci s relevantnými úradmi a organizáciami poskytuje zainteresovaným stranám informačné materiály, ktoré budú môcť využiť pri zvyšovaní povedomia o AMO.

Ďalšie informácie a materiály sú dostupné na kampaňovej stránke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).


O EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je agentúra financovaná Európskou úniou. Pôsobí nezávisle od európskych inštitúcií (Komisie, Rady, Parlamentu) a členských štátov EÚ. Bola zriadená v roku 2002 v reakcii na sériu potravinových incidentov na konci 90-tych rokov, aby poskytovala vedecky podložené poradenstvo a komunikáciu v súvislosti s rizikom v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca.

V každom členskom štáte EÚ je zriadený Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA. Ten slúži ako styčný bod medzi EFSA a úradmi členských štátov, výskumnými inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami. V Slovenskej republike sídli na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood