Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktualizované usmernenie FAO „COVID-19: Pokyny na zabránenie prenosu COVID-19 v potravinárskych prevádzkach"

17-08-2021

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pripravila aktualizované usmernenie FAO „COVID-19: Pokyny na zabránenie prenosu COVID-19 v potravinárskych prevádzkach" zo dňa 2. augusta 2021 (FAO dokument  COVID-19: Guidance for preventing transmission of COVID-19 within food businesses - updated guidance).

Aktuálne údaje naznačujú, že ani potraviny, ani obaly potravín nie sú faktorom prenosu SARS-CoV-2. Je však dôležité, aby potravinársky priemysel chránil všetkých pracovníkov pred prenosom týchto vírusov z človeka na človeka poskytovaním bezpečného pracovného prostredia, podporou opatrení osobnej hygieny a školením o zásadách hygieny potravín. Cieľom tohto  usmernenia FAO je poukázať na opatrenia potrebné na kontrolu COVID-19 v potravinárskych prevádzkach tak, aby boli chránení pracovníci a zachovaná bezpečnosť dodávok potravín.

Toto usmernenie FAO aktualizované o nové dôkazy nahrádza dočasné usmernenie FAO/WHO zo 7. apríla 2020 (FAO/WHO interim guidance „COVID-19 and food safety: guidance for food businesses: Interim guidance", 7 April 2020).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood