Facebook Statistics

Kancelária ministra

Aktualizovaná príručka k žiadostiam o autorizáciu zdravotných tvrdení

03-02-2017

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal druhé revidované vydanie príručky pre žiadateľov o autorizáciu zdravotných tvrdení o potravinách.

Pri tejto príležitosti poskytol krátke vyjadrenie vedúci jednotky pre výživu úradu EFSA. K aktualizovanej príručke je ďalej možné nájsť v prílohe výstupy z verejného pripomienkovania a vedeckú a technickú správu k žiadostiam o autorizáciu zdravotných tvrdení.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood