Facebook Statistics

Aktuality

Oznam

26-09-2019


Aktualizácia - Usmernenie č. 2.1 k zabezpečovaniu budúcich pohľadávok a povinného poistenia, verzia 2.1

10-09-2019
Oznam o aktualizácii Usmernenia č. 2.1 SO pre IROP k zabezpečovaniu budúcich pohľadávok a povinného poistenia, ŠC 2.1.2 a 2.1.3
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood