Facebook Statistics

Aktuality/Oznamy

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti národnej legislatívy

18-01-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 2016 nadobudol účinnosť Zákon č. 358/2015 z 10. novembra 2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), ktorý...

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti národnej legislatívy

19-02-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 nadobudla platnosť a účinnosť nová národná legislatíva v oblasti uplatňovania štátnej pomoci a pomoci de minimis: Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 ...

Financovanie opatrení štátnej pomoci v roku 2015

10-02-2015
podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, ...

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti Európskej legislatívy

02-07-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2014 nadobudla platnosť a účinnosť nová Európska legislatíva v oblasti uplatňovania štátnej pomoci a pomoci de minimis,...

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood