Facebook Statistics

Ak je v kritériach oprávnenosti nákladov na investičné projekty (nákup technológie) uvedené, že obstarávacia cena je oprávneným nákladom, znamená to, že aj náklady súvisiace s obstaraním (montáž, doprava, zaškolenie...) sú oprávnenými nákladmi ?

15-06-2010

V zmysle schémy podpory malého a stredného podnikania JPD 2 oprávnenými nákladmi, ktoré súvisia s obstaraním sú iba náklady na dopravu (teda preprava od dodávateľa k odberateľovi).


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood