Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Tlačové správy

Agrorezort poskytne poľnohospodárom 110 mil. €

15-07-2020

Predchádzajúca vláda zanedbala povinnosť urobiť poriadok v prenájmoch štátnej pôdy. V roku 2018 Európska komisia a Protimonopolný úrad SR veľmi zásadným spôsobom upozornili Slovenskú republiku, že štátna pôda sa musí prenajímať za trhových podmienok. SPF ani MPRV SR nepodnikli žiadne kroky, aby tento stav zmenili.

„Asi z istých populistických opatrení. Túto povinnosť dodnes nikto nevyriešil, musíme ju vyriešiť my. Pretože si musíme ctiť zákon, musíme si ctiť poriadok. Práve z tohto dôvodu dávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s možným porušením povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

SPF spravuje 23% poľnohospodárskej pôdy v rámci SR. Tvorcom trhových cien sú ostatné subjekty. SPF doposiaľ s dlhodobo cenami nájmov silne deformovala trh a zvýhodňovala nájomcov oproti ostatným poľnohospodárskym subjektom na trhu. „SPF má záujem novými cenami nájmu postupne odstrániť diskrimináciu a znevýhodnenie ostatných subjektov na trhu,“ dodala Gabriela Bartošová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Rok 2020 je aj z pohľadu koronakrízy veľmi náročný, a preto MPRV SR hľadá spravodlivé a nediskriminačné riešenia, ktoré budú zasahovať významné spektrum poľnohospodárov. „A preto môžem vyhlásiť, že náš rezort má v tejto chvíli k dispozícii na pomoc poľnohospodárom 110 mil. €. Je to 45 mil. z eurofondov, ktoré sme už oznámili a na jeho prerozdelení pracujeme, a 55 mil. € zo štátneho rozpočtu. Hľadaním všetkých dostupných možností v agrorezorte sa táto čiastka navýši o ďalších 10 mil. €. Takže spolu máme k dispozícii 110 mil.€,“ vysvetlil Ján Mičovský. Na jeseň 2020 by mohli k tejto čiastke pribudnúť ďalšie milióny.