Facebook Statistics
Značka Kvality

Agroministri rokovali o situácii na trhu s cukrom, šíriacom sa more ošípaných aj o budúcej poľnohospodárskej politike EÚ

29-01-2018

Ministri poľnohospodárstva EÚ rokovali na pôde Rady Európskej únie o „cukrových kvótach“, zhoršujúcej sa situácii s morom ošípaných aj o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) po roku 2020.

  • Po zrušení „cukrových kvót“ ceny cukru klesajú, produkcia aj vývoz z EÚ naopak rastú
  • Mor ošípaných sa v EÚ šíri čoraz viac
  • Ako by mala vyzerať nová Spoločná poľnohospodárska politika EÚ po roku 2020

Európska komisia (EK) očakáva, že výroba cukru v EÚ po zrušení kvót tento rok stúpne až na 20,5 milióna ton oproti 16,8 milióna ton v roku 2017. Dovoz cukru do EÚ naopak výrazne poklesne dokonca až pod úroveň 1,5 milióna tony. Dôvodom je zosúladenie cien cukru v EÚ a vo svete a tým menšia príťažlivosť trhu EÚ pre vyvážajúce krajiny. Zároveň sa podľa EK značne zvýši vývoz cukru z EÚ na viac ako 2,8 milióna ton. Pre európskych producentov to predstavuje výzvu na rozširovanie exportných možností. Ceny cukru pritom v EÚ klesajú.

„Slovensko je v súčasnosti schopné pri maximálnom využití oboch cukrovarov zabezpečiť sebestačnosť v rámci výroby cukru na 100 % pre potravinárske aj priemyselné využite. Spotreba cukru však v ekonomicky prosperujúcich krajinách a teda aj na Slovensku klesá, pričom stúpa práve v rozvojových krajinách,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná. Na Slovensku je v súčasnosti 195 pestovateľov cukrovej repy, pričom priemerná výmera pestovania je 100 ha. Pre optimálne využitie výrobných kapacít oboch cukrovarov v SR je potrebná výmera 20 000 až 22 000 ha, ktorá je v posledných piatich rokoch vďaka stabilnej pestovateľskej základni udržiavaná.

Situácia s africkým morom ošípaných, ktorý ohrozuje aj Slovensko sa v EÚ zhoršuje. K epidémii už došlo aj v komerčných chovoch v Rumunsku. Členské krajiny EÚ diskutovali o hlavných opatreniach, ktoré je nevyhnutné realizovať na zamedzenie jeho ďalšieho šírenia. Potrebné je rýchle a efektívne zníženie hustoty diviačej populácie v EÚ, získavanie detailných znalostí o víruse AMO, ktorý sa donedávna vyskytoval len na africkom kontinente, kontrola priebehu choroby u infikovaných kusov, dôsledná a rýchla likvidácia kadáverov z prostredia a v neposlednom rade vývoj účinnej vakcíny.

Slovenský agrorezort pristúpil k intenzívnemu monitoringu afrického moru ošípaných. Vďaka aktívnej preventívnej práci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny výskyt AMO na území SR. V súvislosti s výskytom tejto choroby v ČR a na Ukrajine okrem toho vytýčil dve vysoko rizikové oblasti, kde vykonáva intenzívny monitoring AMO a kontrolu všetkých chovateľov ošípaných a poľovných združení.

Agroministri rokovali aj o budúcej podobe SPP po roku 2020. Európska komisia navrhla, aby bola budúca SPP jednoduchšia, a aby od politiky založenej na dodržiavaní pravidiel prešla na politiku orientovanú na výsledky. Navrhuje tak „nový model vykonávania“ zameraný na ciele a výsledky. V rámci neho by sa základné politické ciele stanovovali na úrovni EÚ, no členské štáty by mali väčší priestor na určenie toho, ako tieto ciele dosiahnuť. „Za predpoklad efektívnej a spravodlivej spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 považujem zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých farmárov, bez ohľadu na veľkosť. Je tiež potrebné urýchliť vyrovnanie výšky priamych platieb v členských krajinách. Pri druhom pilieri zastáva Slovensko názor, že miera spolufinancovania podpôr by mala byť stanovená jednotne pre všetky členské štáty. Našou prioritou je zabezpečiť, aby aj v budúcnosti  priame platby zaisťovali stabilný príjem farmárov,“ uviedla Gabriela Matečná.

Vývoj pestovania cukrovej repy, produkcie cukru a spotreby v SR

 

2012

2013

2014

2015

2016

Odhad

2017 *

Porovnanie 2016 s priemerom

12-15

Výmera (tis. ha)

19,74

20,33

22,21

21,52

21,48

22,20

2,53%

Produkcia buliev (tis. t)

894,46

1 144,61

1 550,22

1 205,45

1 506,94

1 198,80

25,72%

Úroda (t/ha)

45,31

56,29

69,79

56,01

70,15

54,00

23,39%

Produkcia cukru (tis. t)

127,60

172,60

213,30

175,10

221,32

179,82

28,56%

Spotreba SR (tis. t)

193,82

199,29

193,00

191,37

176,16

-

-9,37%

Spotreba obyvateľstva v SR (tis. t)

159,30

168,54

162,68

165,43

160,32

-

-2,24%

Spotreba priemyslu

(tis. t)

34,52

30,75

30,31

25,93

15,84

-

-47,86%

Zdroj: Štatistický úrad SR; * Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood