Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
867748 Veľká Ida Košice - okolie 45,79
867811 Veľká Lodina Košice - okolie 67,70 *
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 37,94
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 32,88
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 36,04
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 4,62
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 51,28
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 26,61
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 71,16 *
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 44,86 *
871702 Včeláre Košice - okolie 33,77
854344 Zdoba Košice - okolie 74,62 *
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
871711 Zádiel Košice - okolie 24,87
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
808750 Čaňa Košice - okolie 53,36
809004 Čečejovce Košice - okolie 52,05
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
813915 Ďurkov Košice - okolie 76,20 *
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
860751 Šemša Košice - okolie 52,76 *
861359 Štós Košice - okolie 27,29
873977 Žarnov Košice - okolie 28,38
874060 Ždaňa Košice - okolie 44,77
816078 Žírovce Košice - okolie 38,26


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood