Facebook Statistics

7. Rámcový program Európskej únie pre vedu a výskum

19-02-2013

WoodWisdom-Net+

WoodWisdom-Net+ je nadnárodný výskumný projekt, ktorý bol schválený Európskou komisiou v roku 2012 a je spolufinancovaný prostredníctvom 7. Rámcového programu Európskej únie pre vedu a výskum – nástroja ERA-NET+.

Cieľom projektu WoodWisdom-Net+ je podpora transformácie európskeho priemyslu spracovania dreva a lesného hospodárstva smerom k vyššej celkovej ekonomickej efektívnosti v týchto odvetviach a optimalizácii príspevku týchto odvetví v boji proti zmene klímy. Obsahové zameranie projektu adresuje celý výrobno-spotrebiteľský reťazec na báze lesa (forest-based value chain).

Prioritné tematické oblasti projektu:
Téma 1: Udržateľné obhospodarovanie lesných zdrojov
Téma 2: Postupy priemyselného spracovania dreva
Téma 3: Výrobky s pridanou hodnotou
Téma 4: Konkurencieschopné riešenia orientované na zákazníka

Aktuálne výzvy


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood