Facebook Statistics
Značka Kvality

Sprostredkovateľské orgány

V zmysle uznesenia vlády SR č. 175/2003 z 12.3.2003 bolo MVRR SR schválené ako riadiaci orgán pre OP ZI. Toto uznesenie vymedzilo aj sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom pre OP ZI nasledovne:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre prioritu 1 - Dopravná infraštruktúra

Adresa:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Námestie slobody 6
811 05 Bratislava
Tel.: 02/5949 4111
Fax: 02/5249 4794
www.telecom.gov.sk

Priorita 1 - Dopravná infraštruktúra

Cieľom tejto priority je odstrániť neuspokojivé parametre dopravnej infraštruktúry a vytvoriť podmienky pre zvýšenie efektivity a kvality dopravného systému na národnej a regionálnej úrovni, pri súčasnom znížení negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie. S ohľadom na skrátené plánovacie obdobie (2004-2006) sa táto priorita zameriava predovšetkým na zaistenie kvalitného vzájomného spojenia medzi regiónmi a ich napojenie na koridory TEN.

Očakávané prínosy z pohľadu rozvoja dopravnej infraštruktúry budú kvantifikované v podobe merateľných výstupov v oblasti vyriešenia rozvoja regionálnej železničnej dopravy, kvalitného cestného spojenia medzi jednotlivými regiónmi, medzi krajskými mestami navzájom a medzi krajskými mestami a Bratislavou. V oblasti leteckej dopravy bude možné kvantifikovať prínosy realizácie tejto priority v oblasti modernizácie existujúcej infraštruktúry, zvýšením využívania letísk a zvýšením bezpečnosti a ochrany civilnej leteckej dopravy.

Pre Slovenskú republiku je najvyššou prioritou v oblasti dopravy vytvorenie spoľahlivých a dobre prepojených dopravných tepien. Na prvom miest je preto vytvorenie spojenia medzi dvoma hlavnými ekonomickými centrami, Bratislavou a Košicami, cestami vyššej triedy a železnicou. Stratégia rozvoja dopravy SR uvažuje realizovať toto spojenie prostredníctvom “severnej cesty”.

V rámci realizácie priority “Dopravná infraštruktúra”, ktorá je súborom troch opatrení so synergickým napojením na stratégiu Kohézneho fondu pre oblasť dopravy, sa dôraz kladie na zabezpečenie funkčnosti dopravného systému, jeho začlenenie do európskych dopravných štruktúr a na zníženie negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie.

Medzi opatrenia priority 1 - Dopravná infraštruktúra pre programovacie obdobie rokov 2004-2006 nepatrí nasledovné:

rozvoj diaľničnej a železničnej siete v medzinárodných dopravných koridoroch, ktorý sa bude realizovať zo zdrojov kohézneho fondu.
aktivity v oblasti kombinovanej dopravy. Súčasná úroveň infraštruktúry kombinovanej dopravy (9 terminálov) je dostačujúca na zaistenie súčasných a očakávaných dopravných kapacít, čo bolo potvrdené aj v záveroch štúdie PHARE z roku 1999 “Realizácia prekladísk kombinovanej dopravy v Slovenskej republike”.
aktivity v oblasti lodnej dopravy. Rozvoj a modernizácia vodných ciest spadá do kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva SR. Koncept rozvíjania infraštruktúry prístavov je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Výstavba prístavov súvisiaca s vytváraním Vážskej vodnej cesty a vodných ciest na východnom Slovensku nie je investične pripravená pre plánovacie obdobie rokov 2004-2006.