Facebook Statistics
Značka Kvality

Prechod z Phare-CBC na INTERREG III A

Program Cezhraničnej spolupráce Phare je súčasťou finančných prostriedkov Európskej únie poskytovaných Slovensku prostredníctvom fondov PHARE a je určený na rozvoj spolupráce medzi prihraničnými regiónmi v členských a kandidátskych krajinách Európskej únie. Program vznikol z iniciatívy Európskej komisie v roku 1994 a je zameraný predovšetkým na posilnenie infraštruktúry, hospodársky rozvoj, ochranu životného prostredia a menšie aktivity „ľudia – ľuďom“. V súvislosti s predpokladaným vstupom Slovenska do Európskej únii rok 2003 je posledným programovacím rokom tohto programu.

So vstupom do EÚ Slovensko ako členská krajina sa stane oprávneným pre čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Európska komisia dňa 28.4.2000 rozhodla o založení iniciatívy Spoločenstva nazývajúcej sa INTERREG III , ktorá sa týka trans - európskej spolupráce ako je stanovené v článku 20 nariadenia Komisie (EC) č. 1260/1999 z 21. júna 1999, ktoré určuje všeobecné podmienky pre štrukturálne fondy.

Cezhraničná spolupráca spadá do zamerania A iniciatívy INTERREG III pre podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi susediacimi prihraničnými regiónmi, vrátane vonkajších hraníc a určitých prímorských hraníc.

Program INTERREG III A po vstupe Slovenska do Európskej únie nahradí doterajší program cezhraničnej spolupráce PHARE CBC a v podstate nadviaže na tento program. INTERREG III A na Slovensku vychádza z Národného rozvojového plánu (NDP) a dopĺňa Sektorové operačné plány (tzv. SOP-ky) vypracované v súvislosti s prípravou Slovenska na prevzatie štrukturálnych fondov. Hlavný rozdiel medzi PHARE CBC a INTERREG III A spočíva v tom, že zatiaľ čo v programe PHARE CBC boli podporené veľké investičné projekty s rozpočtom až do 2 mil. EUR, v rámci INTERREG - u III A sa jedná o podporu menších, prevažne neinvestičných projektov, ktoré sa zakladajú na rozvíjaní cezhraničných kontaktov (tzv. projekty people-to-people, resp. ľudia - ľuďom).

INTERREG III A sa zaoberá hlavne nasledovnými témami :

podpora mestského, vidieckeho a pobrežného rozvoja
podpora podnikania a rozvoj malých firiem (vrátane firiem v sektore cestovného ruchu a turistiky) a miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti
podpora integrácie trhu práce a sociálneho zaradenia
spolupodieľanie sa na ľudských zdrojoch a potrebách pre technologický rozvoj, vzdelávanie, kultúru, komunikáciu a zdravotníctvo s cieľom zvýšiť produktivitu a pomôcť vytvoriť udržateľné pracovné príležitosti
podporovanie ochrany životného prostredia (miestne a globálne), nárast efektivity energetiky a podpora obnoviteľných zdrojov energie
zlepšovanie dopravy (hlavne opatrení implementujúcich environmentálne vhodnejšie formy dopravy), informačných a komunikačných sietí a služieb a vodných a energetických systémov
rozvíjanie spolupráce v právnych a administratívnych sférach s cieľom podporiť rozvoj a sociálnu súdržnosť
zvyšovanie ľudského a inštitucionálneho potenciálu pre cezhraničnú spoluprácu s cieľom podporiť ekonomický rozvoj a sociálnu súdržnosť
podpora kultúrnych udalostí, rozvíjanie turistického ruchu
technická asistencia pre program
Na základe uznesenia vlády č.359/2002 bolo rozhodnuté, že Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR sa stalo riadiacim orgánom pre program INTERREG III A.

Zároveň uznesením vlády SR č.385/2003 bola schválená Stratégia na prevzatie programu INTERREG III A, ktorá definuje rámec programu.

V marci roku 2003 Európska komisia vydala príručku pre prípravu programu INTERREG, podľa ktorej postupuje naše ministerstvo pri príprave na prevzatie programu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood