Facebook Statistics

Zákonom č. 347/1990 Z.z. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prešli kompetencie regionálneho rozvoja na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, kde sa vytvorila sekcia Regionálnej politiky, ku ktorej patrí odbor programov regionálneho rozvoja a koordinácie štrukturálnych nástrojov. Od roku 2000 odbor programov regionálneho rozvoja a koordinácie štrukturálnych nástrojov spolu s ostatnými relevantnými subjektami pristupuje k programovaniu PHARE ECOSOC (Economic and Social Cohesion) – Ekonomická a sociálna súdržnosť).

Na základe uznesenia vlády č.17/2001 z 1. januára 2001 bola k 1. júnu 2001 zriadená Implementačná agentúra pre regionálny rozvoj, ako samostatná sekcia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá s účinnosťou zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja sa menuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja.

Rozhodnutím vlády SR – uznesenie vlády č. 547/2001 zo dňa 13.06.2001 boli kompetencie, čo sa týka programovania a implementácie PHARE CBC (Cross Border Cooperation – Cezhraničná spolupráca) PIU CBC (Programovacej a implementačnej jednotky) úradu vlády SR delimitované na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a jej kompetencie boli rozdelené medzi odborom programov regionálneho rozvoja a koordinácie štrukturálnych nástrojov a Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja.