Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákonom č. 347/1990 Z.z. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prešli kompetencie regionálneho rozvoja na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, kde sa vytvorila sekcia Regionálnej politiky, ku ktorej patrí odbor programov regionálneho rozvoja a koordinácie štrukturálnych nástrojov. Od roku 2000 odbor programov regionálneho rozvoja a koordinácie štrukturálnych nástrojov spolu s ostatnými relevantnými subjektami pristupuje k programovaniu PHARE ECOSOC (Economic and Social Cohesion) – Ekonomická a sociálna súdržnosť).

Na základe uznesenia vlády č.17/2001 z 1. januára 2001 bola k 1. júnu 2001 zriadená Implementačná agentúra pre regionálny rozvoj, ako samostatná sekcia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá s účinnosťou zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja sa menuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja.

Rozhodnutím vlády SR – uznesenie vlády č. 547/2001 zo dňa 13.06.2001 boli kompetencie, čo sa týka programovania a implementácie PHARE CBC (Cross Border Cooperation – Cezhraničná spolupráca) PIU CBC (Programovacej a implementačnej jednotky) úradu vlády SR delimitované na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a jej kompetencie boli rozdelené medzi odborom programov regionálneho rozvoja a koordinácie štrukturálnych nástrojov a Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood