Facebook Statistics
Značka Kvality

IMPLEMENTÁCIA ECOSOC

(Economic and Social Cohesion) – Ekonomická a sociálna súdržnosť)
Dôležité je vedieť pri implementácii programov/projektov, že za obsah programu zodpovedá prijímateľ (inštitúcia) zahraničnej pomoci a nie implementačný subjekt. Implementácia projektov PHARE ECOSOC sa začína u Agentúry na podporu regionálneho rozvoja dňom podpisu a zverejnenia Finančných memoránd PHARE ECOSOC (FM2000, FM2001).

Pri implementácii programov PHARE ECOSOC 2000 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vystupuje v úlohe prijímateľa zahraničnej pomoci a implementáciu vykonáva prostredníctvom rôznych implementačných agentúr. Proces implementácie pre Finančných memoránd 2000 predstavuje implementáciu, koordináciu a monitorovanie Programov SK0009.01 Posilnenie produkčného sektora v regióne Slovensko-východ - Infraštruktúra pre podnikanie, SK0009.02 Podporná finančná schéma pre malé a stredné podnikanie v menej rozvinutých regiónoch spoločne s Národnou agentúrou pre malé a stredné podnikanie; Programu SK0009.03 Zavedenie stratégie rozvoja ľudských zdrojov na regionálnej úrovni spoločne s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Národným úradom práce; Implementáciu programov SK0016.01 Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky a SK0016.02 Rekreačný komplex Rimavská Sobota - Zelená voda dohliada Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, pričom implementáciu (verejné obstarávanie, finančný manažment, zmluvné záležitosti) zabezpečuje Centrálna finančná a kontraktačná jednotka(CFCU).

Pri implementácii programov PHARE ECOSOC 2001 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vystupuje v úlohe prijímateľa zahraničnej pomoci spolu s Kanceláriou podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva pre Program SRO103.02 Infraštruktúra pre rómske osady a regionálny rozvoj a spoločne s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre Program SR0107.02 Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych opatrení pre nezamestnaných a implementáciu zabezpečuje samotná agentúra. Proces implementácie pre Finančné memorandá 2001 predstavuje implementáciu, koordináciu a monitorovanie Programu SR0103.02 Infraštruktúra pre rómske osady a regionálny rozvoj spoločne s Kanceláriou podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva; Programu SR0107.02 Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych opatrení pre nezamestnaných spoločne s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR; implementáciu programov, SR0107.03 Zemplínska Šírava - rozvoj cestovného ruchu, SR0107.04 Priemyselný park Humenné-Guttmanovo, SR0107.05 Výstavba priemyselného parku v meste Rožňava, SR0107.06 Priemyselný park Spišská Nová Ves, SR0107.07 Rozvoj cestovného ruchu v regióne Veľká Domaša Agentúra na podporu regionálneho rozvoja.

Proces implementácie pre uvedené finančné memorandá sa týka investičných projektov, projektov technickej pomoci alebo výberové konania na dodávateľa tovarov, stavieb a služieb, pričom zahrňuje nasledovné úlohy a zodpovednosti:

Príprava predpovedí a výziev na výberové konania (tendrovanie)

Pomoc príjemcom projektu pri príprave podkladov k tendrovej dokumentácie k výberovým konaniam na dodávateľov tovarov, stavieb a služieb,

Výberové konanie (publikácia výzvy, nominácia výberovej komisie k odsúhlaseniu Delegatúrou, organizácia procesu výberového konania, príprava správy o konaní, príprava a uzatváranie zmlúv s úspešnými žiadateľmi),

Monitorovanie a kontrola stavu implementácie projektov. Zhodnotenie prínosov projektov a spravodajstvo,

Odsúhlasovanie projektových správ a ich podporných dokumentov,

Finančný manažment, administrácia zmlúv (príprava ich dodatkov, atď.), administratívna a finančná kontrola faktúr a plnenie platieb).

IMPLEMENTÁCIA CBC

(Cross Border Cooperation – Cezhraničná spolupráca)

Implementácia projektov PHARE CBC, sa začína u Agentúry na podporu regionálneho rozvoja dňom podpisu a zverejnenia Finančných memoránd PHARE CBC (FM 1999 FM 2000 FM 2001).

Proces implementácie pre uvedené Finančné memorandá sa týka veľkých investičných projektov a Spoločného fondu malých projektov a malých investičných projektov.

Proces implementácie sa delí na technickú implementáciu a finančnú implementáciu, ktorú zatiaľ zabezpečuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja v koordinácii a spolupráci s Centrálnou finančnou a kontraktačnou jednotkou úradu vlády SR (CFCU - Central Financing and Contracting Unit).

Technická časť implementácie, ktorú zabezpečuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, zahrňuje následovné úlohy a zodpovednosti:

Príprava pracovných verzií Smerníc pre žiadateľov, výzvy a iných potrebných dokumentov, pomoc príjemcom projektu pri príprave podkladov k tendrovej dokumentácie k výberovým konaniam na dodávateľov tovarov, stavieb a služieb pre veľké investičné a malé investičné projekty,

Navrhovanie členov výberových komisií a externých hodnotiteľov pre CFCU,

Monitorovanie a kontrola stavu implementácie projektov. Zhodnotenie prínosov projektov a spravodajstvo,

Odsúhlasovanie projektových správ a ich podporných dokumentov.

Finančná implementácia, ktorú zabezpečuje Centrálna finančná a kontraktačná jednotka úradu vlády SR, zahrňuje následovné úlohy a zodpovednosti:

Predkladanie konečných verzií Smerníc pre žiadateľov, návrhov zmlúv a iných podporných dokumentov,

Výberové konanie (publikácia výzvy, nominácia výberovej komisie k odsúhlaseniu Delegatúrou, organizácia procesu výberového konania, príprava správy o konaní, príprava a uzatváranie zmlúv s úspešnými žiadateľmi) a výberové konania na dodávateľov stavby alebo tovarov pre veľké investičné a malé investičné projekty,

Finančný manažment, administrácia zmlúv (príprava ich dodatkov, atď.), administratívna a finančná kontrola faktúr a plnenie platieb).


Počnúc Finančným Memorandom FM2001 horeuvedené úlohy a zodpovednosti v plnom rozsahu plní Agentúra na podporu regionálneho rozvoja.

Dôležité je vedieť, že proces implementácie (verejné obstarávanie na služby, stavby a materiál, ďalej kontrahovanie, výberové konania pre projekty zo spoločného fondu malých projektov, pre veľké investičné projekty (PHARE ECOSOC a PHARE CBC), malé investičné projekty a projekty technickej pomoci) spomínaných projektov od 1. januára 2001 sa riadi novými pravidlami a vyžaduje striktné dodržanie nových predpisov obsiahnutých v Praktickej príručke o kontraktačných procedúrach Phare, Sapard a Ispa (PRAG - Practical Guide for Phare. Sapard and Ispa contract procedures) vydanej Európskou komisiou, ku ktorej všetky prílohy sa nachádzajú na intemetovej adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/index_en.htm


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood