Facebook Statistics
Značka Kvality

ČO TREBA VEDIEŤ PRED PODÁVANÍM ŽIADOSTI?

Postupujte podľa našich inštrukcií:

A. Preštudovať Program Iniciatívy spoločenstva a Programový doplnok.

Všeobecné princípy a zásady programov iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA, ako aj popis východiskovej situácie, oprávnených oblastí, cieľov, opatrení, zodpovedných orgánov, finančného plánu a kontroly a implementácie je daný v strategických dokumentoch Program Iniciatívy spoločenstva (CIP). / viď bod 5: Dokumenty - návrhy, budú aktualizované /

Súčasťou dokumentu CIP je aj podrobný popis spoločnej organizačnej štruktúry (všetky zodpovedné orgány) vytvorenej v rámci každého programu na zabezpečenie jeho monitorovania a implementácie.

Podrobnejší popis opatrení a aktivít programu, oprávnenosti žiadateľov, financovania a ostatných informácií potrebných pre potenciálnych žiadateľov z hľadiska získania prehľadu o fungovaní systému programu na projektovej úrovni, je daný v Programovom doplnku. / viď bod 5: Dokumenty - návrhy budú aktualizované /. Účelom Programového doplnku je, aby bol každý potenciálny žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky oprávnenosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, schopný vytvoriť projekt vysokej kvality a zabezpečiť si tak realizáciu svojho projektu vďaka kofinancovaniu z prostriedkov fondu ERDF.

Zopakujme hlavné podmienky, ktoré vyplývajú s uvedených dokumentov:

o finančnú podporu sa môže uchádzať iba verejný sektor (konkrétne subjekty, ktoré môžu byť oprávnenými žiadateľmi budú definované v Programových doplnkoch samostatne podľa jednotlivých opatrení),
pre všetky projekty podávané v rámci ktoréhokoľvek programu INTERREG IIIA však musí platiť, že musia preukázať cezhraničný účinok. Žiadateľ si musí uvedomiť, že sa jedná o cezhraničný program, a preto musí mať cezhraničného partnera,
v je potrebné, aby mal žiadateľ zabezpečené potrebné spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu.
 

B. Oprávnené oblasti
Pred podaním žiadosti o NFP je potrebné zistiť, či sa aktivity projektu budú vykonávať v oprávnených oblastiach.

Pre jednotlivé programy sú stanovené vhodné oblasti, ktoré môžu byť v rámci INTERREGu IIIA podporené a financované. Podľa jednotlivých programov Iniciatívy spoločenstva sú to tieto oblasti:

INTERREG IIIA Slovenská republika - Česká republika: Žilinský, Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj na slovenskej strane a Moravsko-slezský, Zlínsky a Juho-moravský región na českej strane

INTERREG IIIA Rakúsko - Slovensko: Weinviertel, Wiener Umland Nord, Wiener Umland Süd, Burgenland a Viedeň na rakúskej strane a VÚC Bratislava a VÚC Trnava na slovenskej strane

INTERREG IIIA Poľsko - Slovensko: bielsko-bialski, nowosądecki a krośnieńsko-przemyski subregióny na poľskej strane a Prešovský a Žilinský samosprávny kraj na slovenskej strane

Program susedstva Maďarsko- Slovensko -Ukrajina: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Budapest főváros, Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye na maďarskej strane, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj na slovenskej strane a Zakarpatská oblasť na ukrajinskej strane

C. Oprávnené priority a opatrenia:

Zameranie činnosti projektu sa musí zhodovať s prioritami programu a ich opatreniami. Tieto sú uvedené v bode 3 : Popis jednotlivých cezhraničných programov.

D. Oprávnené aktivity a náklady:

Aktivity a náklady, ktoré môžu byť financované zo zdrojov EÚ a v akej výške, sú uvedené v jednotlivých Programových doplnkoch, ktoré dopĺňajú základné Programové dokumenty - CIP. Spomínané dokumenty pre každý program sú uvedené v bode 5: Dokumenty / návrhy dokumentov, ktoré budú aktualizované

E. Prečítajte si Príručku pre žiadateľa:

Uvedená v bode 5: Dokumenty / návrh, ktorý bude aktualizovaný

F. Kontaktujte príslušný Infobod/Kontaktný bod -

Pre všetky VÚC budú zriadené Infobody / Kontaktné body.

Infobody/ Kontaktné body sú prioritne zriadené na pomoc pri vypĺňaní formulára žiadosti o NFP.

Kontaktné adresy sú uvedené v bode 6: Kontakty.

F. Vyplňte žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Formulár žiadosti nájdete v bode 5: Dokumenty / návrh, ktorý bude aktualizovaný


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood