Facebook Statistics
Značka Kvality

Priorita 1: Rozvoj infraštruktúry

Opatrenie 1.1.: Technická a komunikačná infraštruktúra

Ciele:

rozvoj existujúcej infraštruktúry
otvorenie Poľsko - slovenskej cezhraničnej oblasti pre širšiu medzinárodnú kooperáciu, najmä na vytváranie kultúrnej a komunikačnej infraštruktúry, na podporu zlepšenia infraštruktúry pre rozvoj obchodu a turizmu
zvýšenie mobility populácie v prihraničnej oblasti a výmeny medzi susediacimi oblasťami
otvorenie Poľsko - slovenskej cezhraničnej oblasti na širšiu medzinárodnú spoluprácu s dôrazom na vytvárania možností pre rozvoj obchodnej a ekonomickej spolupráce
spoločná koordinácia projektov pre infraštruktúru na oboch stranách hranice
 

Možné aktivity:

modernizácia existujúcich a výstavba nových cestných spojení - výstavba a modernizácia ciest , ktoré umožnia lepší prístup k turistickej infraštruktúre
vypracovanie analýz, stratégií, programov a projektov pre rozvoj technickej a komunikačnej infraštruktúry
výstavba a modernizácia cyklistických, turistických a jazdeckých chodníkov, lyžiarskych tratí a iných turisticky orientovaných ciest s možnosťou použitia bohatého kultúrneho a historického potenciálu regiónu
výstavba a modernizácia priehrad na hraničných riekach
koordinácia cezhraničnej dopravy- koordinácia cestovných poriadkov
 

Opatrenie 1. 2.: Infraštruktúra ochrany životného prostredia

Ciele:

ochrana životného prostredia príslušnej oblasti a podpora znovuoživenia prostredia a krajinného bohatstvo
vytvorenie integrovaného cezhraničného systému na ochranu životného prostredia
rozvoj spolupráce pre tvorbu a manažment vodných zdrojov
rozvoj manažmentu odpadového systému
 

Možné aktivity:

vytvorenie lokálneho systému pre zaobchádzanie s odpadovou vodou
vytvorenie systému pre recyklovanie a použitie odpadu
plánovanie aktivít v oblasti povodňovej prevencie a zamedzovanie povodňových následkov- najmä vo vzťahu k horským tokom
vypracovanie analýz, štúdií, programov a projektov na rozvoj infraštruktúry životného prostredia
príprava priestorových rozvojových plánov
rozvoj monitorovacieho systému na prevenciu prírodných katastrof - výstavba
pozorovacích základní a ich vybavenie
plánovanie systému monitoringu na prevenciu znečistenia vzduchu
infraštruktúra pre hodnotenie životného prostredia , jeho analyzovanie a mapovanie
digitálne mapy , databázy, komunikácia a výmena informácií, monitorovanie infraštruktúry
varovný a výstražný systém
zlepšenie pripravenosti pri prírodných katastrofách
 

Priorita 2 : Sociálno-ekonomický rozvoj

Opatrenie 2.1.: Rozvoj ľudských zdrojov a podpora podnikania

Ciele:

spoločné akcie zamerané na zlepšenie situácie na pracovnom trhu
lepšia kvalita a prístup k informáciám, školenie a poradný servis pre nových podnikateľov a používanie nových možností v informačnej oblasti a telekomunikačných technológiách na rozvoj prístupu ku vzdelaniu a rozvoj tréningových metód
identifikácia možností spolupráce medzi firmami na obidvoch strán hraníc a podpora aktivít, ktoré sa týkajú MSP
špeciálny dôraz na kooperáciu pri rozvoji turistického sektora
 

Možné aktivity:

tvorba a podpora spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, výskumnými centrami a organizáciami na zvýšenie kvalifikácie obyvateľstva
vytvorenie spoločnej štruktúry na podporu MSP - poradný servis a podpora spoločného ekonomického marketingu, podpora iniciatív zoskupovania, vrátane nových podnikateľských kooperačných sietí
všeobecné a špecializované tréningy pre podnikateľov v jednotlivých sektoroch - turizmus, tradičnej produkcie, remesiel, ekologické poľnohospodárstvo
všeobecné projekty spolupráce medzi univerzitami
vytváranie sietí v rozvoji turizmu, kooperácií turistických a informačných centier
organizovanie spoločných konferencií, obchodných veľtrhov a kooperačných fór regionálneho, lokálneho a sektorového charakteru, spoločné propagačné aktivity,
spolupráca zamestnávateľov a lokálnych autorít ako aj výskumných a rozvojových organizácií - lokálne partnerstvo
rozvoj spolupráce medzi kúpeľnými zariadeniami
rozvoj záchranárskeho systému
vypracovanie analýz, štúdií, stratégií, programov a projektov na rozvoj ľudských zdrojov a podpora pre podnikateľov
 

Opatrenie 2.2.: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva

Ciele:

udržanie lokálnej identity, prírodného a kultúrneho dedičstva Poľsko - slovenských prihraničných oblastí pre ďalšiu generáciu
použitie existujúcich prírodného a kultúrneho dedičstva na turistické účely - najmä ecoturizmu, zvýšenie atraktivity regiónu pre turistov
ochrana krajinnej biodiverzity
rastúca úloha kultúry a turizmu ako faktora prispievajúcemu k sociálno-ekonomickému rozvoju hraničného regiónu
 

Možné aktivity:

zachovanie a udržanie prírodného a kultúrneho dedičstva majúc pri tom na zreteli spoločné kultúrne a ekologické hodnoty, rezervácie, prírodné parky, pamiatky, historické budovy a ich okolie - komplexy budov a verejných priestranstiev v rámci historických mestských a vidieckych schém, pamiatkovú architektúru, priemysel a technológie, etnologické parky, environmentálne a archeologické rezervácie, pamätné a mučenícke miesta, objekty sakrálnej architektúry
projekty zamerané na vytvorenie spoločných, integrovaných kultúrnych a turistických produktov- prírodné parky, tematické kultúrne cesty, agroturistické farmy
spoločná prezentácia Slovensko - poľského hraničného regiónu a jeho kultúrnych a prírodných hodnôt
rozvoj spolupráce medzi kultúrnymi, vzdelávacími, ekologickými výskumnými inštitúciami
podpora aktivít orientovaných na multikultúrne vzdelávanie
spoločné aktivity spojené s racionálnym a ekonomickým využitím prírodných zdrojov a ochrana fauny a flóry - rozličných rastlinných a zvieracích druhov
ochrana oblastí vystavených prírodnej erózii - pri odlesňovaní
vytvorenie náučných a turistických máp a sprievodcov
vypracovanie analýz, štúdií, stratégií, programov a projektov zameraných na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničných regiónoch
iniciatívy na ochranu a lepšieho využitia lesa pre turizmus a rekreáciu
prezentácia tradičných kultivácií, vytváranie špecifických krajinných hodnôt
podpora detailnej identifikácie a zhodnotenia kultúrnych a krajinných zdrojov
vytvorenie základu pre spoluprácu pri ochrane zachovania iných kultúr v prihraničných oblastiach
rozvoj služieb spojených s využitím historických budov a lokalít
zlepšenie prístupu ku kultúrnej a turistickej infraštruktúre prostredníctvom rozvoja všeobecného systému prenosu informácií , vrátane novej, interaktívnej internetovej siete
 

Opatrenie 2. 3.: Podpora lokálnych iniciatív - Fond mikroprojektov

Ciele:

vytváranie kontaktov a rozvoj kontinuálnej kooperácie medzi obyvateľstvom
prihraničných regiónov v ekonomickej, sociálnej, vzdelávacej a kultúrnej sfére
podpora prípravy väčších kooperačných projektov
rozvoj riadiaceho mechanizmu v rámci lokálnych inštitúcií
príprava spoločných podujatí za účelom lepšieho spoznania sa a podporu cezhraničnej spolupráce
 

Možné aktivity:

organizovanie spoločných kultúrnych podujatí - festivaly, výstavy, workshopy umelecké výstavy, predstavenia
propagácia cezhraničnej spolupráce prostredníctvom publikácií, webstránok, brožúr alebo katalógov
podpora zábavných a rekreačných aktivít - športových udalostí
bežné aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a územného plánovania
organizovanie tradičných trhov
organizácia konferencií, seminárov a workshopov
rozvoj spolupráce vo vzdelávacej sfére
výmena medzi mladými ľuďmi
podpora aktivít zachovávajúcich identitu a tradícií lokálnych komunít
rozvoj inštituciálnych mechanizmov medzi sociálnymi, kultúrnymi, ekonomickými a inými organizáciami
 

Priorita 3: Technická asistencia

Opatrenie 3.1.: Manažment, implementácia, monitoring a kontrola

Ciele:

vytvorenie programových inštitúcií a ich efektívne fungovanie
zabezpečenie plynulej implementácie operácií prostredníctvom podpory aktivít vzťahujúcich sa k vypracovaniu projektu, ohodnoteniu a výberu
koordinácia programovej implementácie na obidvoch stranách hranice vrátane opatrení na zabezpečenie vhodného monitoringu a kontroly programu
 

Možné aktivity:

financovanie oprávnených aktivít inštitúcií zodpovedných za manažment programu
zriadenie a fungovanie Spoločného technického sekretariátu ako aj Info bodov na slovenskej strane
podpora operácií riadiacich orgánov programu vrátane výdavkov na stretnutia
Monitorovacích a Riadiacich výborov
 

Opatrenie 3.2.: Propagácia a hodnotenie programu

Ciele:

informovať potenciálnych príjemcov o cieľoch programov a ich pravidlách
informovať verejnosť o úlohe EÚ pri podpore cezhraničnej spolupráce
umožnenie zodpovedajúceho hodnotenia a efektivity programovej implementácie a jeho výsledkov
zabezpečenie spolupráce s inými programami spolufinancovaných z EÚ vrátane iných programov Interreg
 

Možné aktivity:

príprava príručiek pre žiadateľov
vytvorenie a fungovanie webstránok o programe
príprava bulletinov a iných informačných materiálov
organizovanie informačných stretnutí a kurzov
štúdie a analýzy týkajúce sa hodnotenia programovej efektivity


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood