Facebook Statistics
Značka Kvality

Platba pre mladých poľnohospodárov je plošná platba, ktorá sa poskytuje maximálne na 28 ha poľnohospodárskej plochy využívanej jedným žiadateľom a vedenej v evidencii dielov pôdnych blokov, pričom jej príjemcom môže byť poľnohospodár, ktorý prvýkrát zakladá  poľnohospodársky podnik ako vedúci predstaviteľ podniku, alebo takýto podnik už založil v priebehu piatich rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti o zaradenie do režimu SAPS, a ktorý nemá v roku podania žiadosti o zaradenie do režimu priamych platieb viac ako 40 rokov. Platba sa poskytne maximálne na obdobie piatich rokov od prvého podania žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov, pokiaľ sa toto podanie uskutoční počas obdobia piatich rokov po založení podniku.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood