Facebook Statistics

Jednotná platba na plochu (tzv. SAPS – single area payment scheme) sa poskytuje na ročnom základe pre každý hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, a ktorý žiadateľ nahlásil v súlade so žiadosťou o platbu. Platba SAPS je plošná platba odviazaná od produkcie na žiadateľom nahlásené hektáre ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, trvalých pasienkov alebo trvalých plodín. Minimálna výmera plochy je 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé časti dielov pôdnych blokov príslušného druhu poľnohospodárskej plochy s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom.

Žiadateľ je povinný spĺňať požiadavky na aktívneho poľnohospodára, vykonávať poľnohospodársku činnosť alebo plochy udržiavať v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, prípadne vykonávať minimálnu činnosť na poľnohospodárskych plochách ponechaných v stave vhodnom na pastvu. Na žiadateľa sa taktiež vzťahujú pravidlá krížového plnenia.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood