Facebook Statistics

Opatrenie 4.2: Vykonávanie projektov spolupráce

31-03-2011
Hlavným cieľom tohto opatrenia je podporiť spoluprácu, inovácie, potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúsenosti s implementáciou prístupu Leader . Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:
- uplatňovania princípu zdola-nahor: prístup Leader,
- maximalizovania spoločenských a kultúrnych prínosov,
- vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu stratégií.

Žiadateľ: miestna akčná skupina - MAS, ktorá musí mať právnu formu občianskeho združenia.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood