Facebook Statistics
Značka Kvality

Harmonogram výziev na rok 2011

 

OS 1:

Opatrenie Predbežné termíny
Odbytové organizácie výrobcov 3. kvartál 2011
Využívanie poradenských služieb 3. kvartál 2011

 

OS 2:

Nárokovateľné opatrenie Termíny
Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach žiadosti o platby do 15. 5. 2011
Platby v rámci sústavy NATURA 2000 na poľnohospodárskej pôde žiadosti o platby do 15. 5. 2011
Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda žiadosti o platby do 15. 5. 2011
Nenárokovateľné opatrenie Termíny
Agroenvironmentálne platby – len podopatrenie Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat žiadosti o zaradenie do 15. 5. 2011

 

OS 3:

Opatrenie Predbežné termíny
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo - len investície do infraštruktúry širokopásmových elektronických komunikačných služieb 4. kvartál 2011

 

OS 4:

Opatrenie Predbežné termíny
Vykonávanie projektov spolupráce 4. kvartál 2011

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood