Facebook Statistics
Značka Kvality

ZÁKLADNÝ PREHĽAD
Žiadateľ, ktorý má záujem čerpať finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (PRV 2007-2013) by mal v prvom rade špecifikovať či projekt, ktorý má záujem uskutočniť zodpovedá opatreniam PRV 2007-2013.

ŠPECIFIKÁCIA OPATRENÍ PRV 2007 – 2013
Základné informácie o jednotlivých opatreniach PRV 2007 – 2013 môže žiadateľ získať z:

 • Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia osi 1 – 3).
 • Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader (opatrenia osi 4, opatrenia osi3 implementované prostredníctvom osi 4).

OPATRENIA OSI 1 – 3

ZVEREJNENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z PRV 2007 – 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejní výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) z PRV 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia na internetových stránkach http://www.land.gov.sk alebo http://www.apa.sk.

Výzva môže byť:
a) otvorená,
b) časovo ohraničená.

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV 2007 – 2013 prijíma PPA podľa ustanovení a v termínoch uvedených vo Výzve.

Na základe Výzvy predkladá žiadateľ výlučne kompletne a čitateľne vyplnený formulár v tlačenej forme, podpísaný žiadateľom, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je žiadateľ povinný používať pečiatku) s výnimkou opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, kde v tomto prípade žiadateľ predkladá aj projektovú dokumentáciu, resp. projekt ozdravných opatrení v zmysle povinných príloh, uvedených vo formulári žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV 2007 – 2013.

PPA akceptuje len kompletne vyplnený formulár a do procesu hodnotenia budú zaradené len žiadosti, ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle povinných príloh uvedených vo formulári.

Pôdohospodárska platobná agentúra prijíma žiadosti počas trvania Výzvy výlučne na pracovisku PPA v Bratislave, resp. na regionálnom pracovisku príslušného kraja, na území ktorého sa má projekt realizovať. Kontaktné adresy regionálnych pracovísk sú zverejnené na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Náležitosti k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV 2007 – 2013:

 1. Kompletne a čitateľne vyplnený formulár v tlačenej forme, podpísaný žiadateľom, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je žiadateľ povinný používať pečiatku).
 2. Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre príslušné opatrenie. Všetky rozhodnutia predkladané žiadateľom v rámci príloh k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, vydávané v správnom konaní musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti.
 3. Čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne osvedčeným podpisom.
 4. Tabuľková časť žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre príslušné opatrenie v tlačenej a zároveň v elektronickej forme (vo formáte „Excel“). V Príručke, v Prílohe č. 5 Pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel sú uvedené pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu.

VYHODNOTENIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 A UZATVORENIE ZMLUVY/ VYRADENIE
Výsledkom vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 je:

 1. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vydané generálnym riaditeľom PPA;
 2. uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vydanie schvaľovacej listiny (ak bude na strane konečného prijímateľa vystupovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vydá minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schvaľovaciu listinu, ktorá bude obsahovať obdobné náležitosti ako Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku);
 3. Rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vydané generálnym riaditeľom PPA;
 4. vyradenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Po prijatí, kompletnom posúdení a výbere žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 predloží Pôdohospodárska platobná agentúra žiadateľovi návrh zmluvy.

Žiadateľ pri predkladaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia osi 1 – 3) je povinný sa riadiť ustanoveniami Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia osi 1 – 3).

PLATBA KONEČNÉMU PRIJÍMATEĽOVI
Prostriedky Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa vyplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe oprávnených výdavkov zo strany konečného prijímateľa.
Každá platba konečnému prijímateľovi z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do výšky súčtu pomeru finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu schváleného na projekt.
Konečný prijímateľ predkladá kompletnú žiadosť o platbu v EUR na predpísanom tlačive, zverejnenom na internetovej stránke http://www.land.gov.sk, alebo http://www.apa.sk, v tlačenej a elektronickej verzii doporučene poštou na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava alebo v podateľni Ústredia PPA v Bratislave. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o platbu sú prílohy, uvedené v Zozname príloh k žiadosti o platbu, ktorý je pre každé opatrenie zverejnený na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (www.land.gov.sk) a internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk).

Konečný prijímateľ je povinný sa riadiť ustanoveniami Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia osi 1 – 3) a Systémom finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

OPATRENIA OSI 4

ZVEREJNENIE VÝZVY A VYHODNOTENIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013

Výber miestnych akčných skupín (MAS)
a) Hodnotenie Integrovanej stratégie rozvoja územia pozostáva z hodnotenia kritérií oprávnenosti MAS (objektívne výberové kritériá) a kvalitatívneho hodnotenia jednotlivých častí stratégie.
b) Zriadenie výberovej komisie Riadiaceho orgánu pre výber MAS.
c) Výber externých hodnotiteľov, pridelenie stratégií a proces hodnotenia stratégií.
d) Výber MAS výberovou komisiou Riadiaceho orgánu.
e) Vydanie rozhodnutia.

Hodnotenie a výber žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie
Hodnotenie a výber žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie je v kompetencii MAS.
Pre tento účel bude zriadená Výberová komisia MAS.
MAS informuje verejnosť o možnostiach predkladania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektov) v rámci implementácie stratégie.
Výzva na implementáciu stratégie musí byť zverejnená na viditeľnom a voľne prístupnom mieste a na internetovej stránke príslušnej MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projekt) v termíne uvedenom vo Výzve na implementáciu stratégie, na príslušnú MAS.

Náležitosti žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu), ktoré je povinný predložiť konečný prijímateľ predkladateľ projektu:

 • Kompletne a čitateľne vyplnený formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 v tlačenej forme (1x) a v elektronickej verzii (1x), podpísaný konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný používať pečiatku).
 • Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 (1x v tlačenej verzii).
 • Čestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne osvedčeným podpisom.
 • Tabuľková časť žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej verzii (1x) a zároveň v elektronickej forme (1x vo formáte „Excel“).

Výberová komisia MAS vykoná administratívnu kontrolu prijatých a zaregistrovaných žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektov), ktoré splnili podmienky formálnej kontroly

Výberová komisia MAS zoradí žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projekty) podľa výsledkov vyhodnotenia a predloží návrh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV 2007 – 2013 (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 výkonnému orgánu na schválenie.

Po ukončení procesu hodnotenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektov) predloží MAS na Pôdohospodársku platobnú agentúru Protokol o výbere žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra vykoná administratívnu kontrolu.

Pôdohospodárska platobná agentúra po ukončení administratívnej kontroly žiadosti vydá:

 1. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu) a predloží návrh zmluvy,
 2. Rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu).

PPA uzavrie zmluvu o poskytnutí NFP s konečným prijímateľ – predkladateľom projektu.
Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Všetky informácie týkajúce sa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia osi 4, opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4), postupy a náležitosti sú uvedené v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader.
Žiadateľ pri predkladaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia osi 4, opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4) je povinný sa riadiť ustanoveniami Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood