Facebook Statistics

Základný mechanizmus poskytovania finančnej podpory v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“), ako aj charakteristiky prioritných osí a opatrení, spôsob prijímania a administrácie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, podmienky ich vyhodnocovania, platby prijímateľovi a monitorovanie projektov upravuje Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH.

Prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa uskutočňuje na základe výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, ktorú zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra pre jednotlivé prioritné osi, resp. opatrenia na internetovej stránke www.apa.sk.

Výzva obsahuje nasledujúce povinné informácie:
1. oprávnenosť žiadateľa,
2. oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
3. oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
4. oprávnenosť miesta realizácie projektu,
5. časová oprávnenosť realizácie projektu,
6. kritéria pre výber projektov,
7. spôsob financovania,
8. ďalšie podmienky poskytnutia podpory.

Okrem uvedeného je vo výzve stanovený dátum vyhlásenia a dátum uzavretia výzvy.

Spolu s výzvou sú zverejnené aj aktuálne formuláre žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH a návrhy zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Žiadateľ je povinný postupovať podľa platných ustanovení uvedených v aktuálnej výzve a v Metodickej príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, ktorá je zverejnená spolu s výzvou, v rámci ktorej je v kapitole 3 detailne opísaný celý postup prijímania a administrácie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood