Facebook Statistics

Vyhláška MPSR č. 350/2009 Z. z.

18-04-2018
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 469/2003 Z. z.

18-04-2018
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 83/2017 Z. z.

18-04-2018
o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Zákon č. 349/2015 Z. z.

06-09-2016
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Zákon č. 313/2009 Z. z.

04-06-2012
o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood