Facebook Statistics
Značka Kvality

Nové nariadenie o zdraví rastlín: prísne pravidlá pre lepšiu ochranu pred škodcami rastlín

13-01-2017
Nové nariadenie o zdraví rastlín nadobudlo účinnosť 13. decembra 2016. Nariadenie predstavuje významné prepracovanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia rastlín zavedených od roku 1977. Toto nariadenie, ktorým sa ruší a nahradí sedem smerníc Rady týkajúcich sa škodlivých organizmov, sa začne plne uplatňovať od 13. decembra 2019.

Noví škodcovia ovocných drevín a viniča

03-04-2013
MPRV SR a ŠVPS v Bratislave usporiadali seminár „Noví škodcovia ovocných drevín a viniča“. Cieľom bolo upozorniť odbornú ovocinársku a vinohradnícku verejnosť na možné riziká, ktoré v oblasti zdravia rastlín aktuálne hrozia.

Národný akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov

26-11-2012
Oznamujeme, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa 23. novembra 2012 schválilo Národný akčný plán Slovenskej republiky na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov...

Informácia o dovozoch rezaných kvetov - Orchideách

18-03-2010
Rozvoj turizmu so sebou prináša pre poľnohospodárstvo členských krajín EÚ aj niektoré riziká v podobe možného zavlečenia a následného rozšírenia niektorých škodlivých organizmov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood