Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzor vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy alebo suroviny o splnení kritérií trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy

16-10-2023
Dňa 15. októbra 2023 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 397/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy a ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o súčasných a budúcich opatreniach v sektore LULUCF (využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo) podľa článku 10 rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ

21-11-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vypracovalo v júni 2014 správu, ktorá bola zaslaná Európskej komisii s názvom ...

Informácia o aktuálnom využívaní biomasy na výrobu bioplynu v Slovenskej republike s následným využitím na výrobu elektriny a tepla alebo po jeho úprave na dodávky do rozvodných sietí plynu

04-06-2012
Informácia je spracovaná na základe uznesenia vlády SR č. 505 z 28. júla 2010 k návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, bod 2.4 Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood