Facebook Statistics

Informácie o súčasných a budúcich opatreniach v sektore LULUCF (využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo) podľa článku 10 rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ

21-11-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vypracovalo v júni 2014 správu, ktorá bola zaslaná Európskej komisii s názvom ...

Informácia o aktuálnom využívaní biomasy na výrobu bioplynu v Slovenskej republike s následným využitím na výrobu elektriny a tepla alebo po jeho úprave na dodávky do rozvodných sietí plynu

04-06-2012
Informácia je spracovaná na základe uznesenia vlády SR č. 505 z 28. júla 2010 k návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, bod 2.4 Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood