Facebook Statistics


Workshop k Národnému akčnému plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov

09-02-2021
Prihlásenie na workshop je možné do 12. februára 2021 prostredníctvom registračného formulára.

Semináre „Aktuálne rastlinolekárske riziká“

12-06-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym zorganizovalo tri regionálne semináre zamerané na aktuálne rastlinolekárske riziká.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood