Facebook Statistics

V súvislosti s legislatívou týkajúcou sa identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat boli dňa 9. marca 2015 schválené  nasledovné vyhlášky novelizujúce doteraz platné vyhlášky identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz s nadobudnutím účinnosti  od 1. apríla 2015:

 • vyhláška MPRV SR č. 50/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR
   č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka,
 • vyhláška MPRV SR č. 49/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR
  č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz,
 • vyhláška MPRV SR č. 48/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR
  č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných.

Praktické vysvetlenie k najdôležitejším zmenám v novej právnej úprave týkajúcej sa identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz

 1. Zavedenie pojmu „DRŽITEĽ“

Najdôležitejšou zmenou v novej právnej úprave pre identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz je zavedenie novej definície pojmu „DRŽITEĽ“, ktorým sa na účely týchto vyhlášok rozumie jedna „fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje“. Zároveň sa z právnej úpravy vypustil pojem „VLASTNÍK“.

V praxi to znamená, že v jednom chove s prideleným číslom v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) bude vždy len jeden DRŽITEĽ, ktorý chov prevádzkuje a je zodpovedný za všetky zvieratá evidované v tomto chove. DRŽITEĽ je zodpovedný za plnenie povinností voči CEHZ, s čím je spojená aj jeho zodpovednosť za plnenie prípadných opatrení  Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS). Táto osoba vystupuje vo vzťahu k Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) ako žiadateľ o podpory a ich prijímateľ.

V prípade chovu, v ktorom podľa doteraz platnej právnej úpravy identifikácie a registrácie je v CEHZ evidovaný iba jeden subjekt (vlastník) nie je potrebná oprava registrácie (subjekt bude evidovaný v CEHZ ako držiteľ), avšak  v prípade chovu s viac ako jedným subjektom evidovaným v CEHZ, je potrebné, aby doterajší vlastníci vykonali opravu registrácie v CEHZ, tak aby v tomto chove vo vzťahu k CEHZ vystupoval iba jeden
subjekt = DRŽITEĽ.

Pre riešenie problematiky viacerých vlastníkov je možné postupovať dvoma spôsobmi:

 1. Doterajší vlastníci chovu sa navzájom dohodnú, ktorý z nich bude vystupovať voči CEHZ a voči ďalším úradom ako DRŽITEĽ zvierat a chovu  podľa novelizovanej právnej úpravy a svoje vlastnícke práva k zvieratám si upravia v rámci príslušných právnych predpisov.

PRÍKLAD:  v chove s evidenčným číslom v CEHZ 123456  sú evidovaní traja vlastníci chovu A, B, C. V zmysle novej právnej úpravy môže byť ďalej evidovaný v tomto chove len jeden subjekt = držiteľ. Subjekty A, B, C sa dohodnú, že držiteľom v tomto chove bude subjekt A (subjekty môžu medzi sebou uzatvoriť zmluvy o právach a povinnostiach súvisiacich s chovom a zvieratami v chove, avšak takéto zmluvy alebo dohody sú mimo pôsobnosti CEHZ, ŠVPS SR, či PPA).  Potom subjekt A zašle tlačivo „Registrácia chovu“ s opravou registrácie k číslu chovu 123456,  pričom ako držiteľa chovu a  zvierat sa uvedie subjekt A.

 1. Jeden z doterajších subjektov bude evidovaný ako DRŽITEĽ v danom chove a ostatní vlastníci si zaregistrujú nový chov v prípade, ak každý z nich mal umiestnené svoje zvieratá v samostatnom objekte, ale boli vedené pod jedným číslom chovu v CEHZ. Registráciu nového chovu potvrdí  RVPS len v prípade, ak  chov (maštaľ, ustajňovací priestor ,... ) spĺňa požiadavky samostatnej epizootologickej jednotky  podľa nariadenia vlády SR č. 116/2005 Z. z. o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky v znení neskorších predpisov :
 • výrobná štruktúra vrátane administratívy a veľkosť priestorov umožňujú úplné oddelenie ustajnenia a držania jednotlivých stád zvierat vrátane oddeleného vetrania,
 • organizácia práce v objekte a na pasienku, kŕmenie a odstraňovanie hnoja alebo hnojovice sa vykonávajú oddelene rôznymi zamestnancami,
 • stroje, zvieratá, vybavenie, inštalácie, nástroje a dezinfekcia zariadení používaných sú v pracovných jednotkách oddelené,
 • pokiaľ ide o zvieratá produkujúce mlieko, dojenie sa v každej epizootologickej jednotke vykonáva oddelene.

PRÍKLAD: v chove s evidenčným číslom v CEHZ 123456  sú evidované subjekty A, B, C.  V zmysle novej právnej úpravy môže byť ďalej evidovaný len jeden subjekt ako držiteľ,  napr. subjekt A. Subjekt A zašle opravu registrácie na číslo chovu 123456 prostredníctvom tlačiva „Registrácia chovu“. Subjekt B, ktorý má svoje zvieratá umiestnené v samostatnom objekte a spĺňa vyššie uvedené požiadavky, si zaregistruje prostredníctvom tlačiva „Registrácia chovu“ potvrdeného príslušnou RVPS nový chov. Po uskutočnení registrácie nového chovu v CEHZ (pridelené číslo chovu v CEHZ) zašle tlačivo „Doklad o premiestnení“, ktorým presunie zvieratá do tohto nového chovu.  Rovnako bude pri registrácii nového chovu postupovať subjekt C.

 1. Zasielanie hlásenia zmien a dokladu o premiestnení hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz „preukázateľným spôsobom“

Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz môžu chovatelia – držitelia evidovaní v databáze CEHZ zasielať poštou alebo elektronicky. Elektronicky môžu zasielať hlásenia len tí držitelia, ktorí majú pridelený „elektronický prístup farmára“. Je na držiteľovi, aký spôsob zasielania hlásení zvolí, pričom je nevyhnutné, aby sa vedel preukázať kontrolnému orgánu, že doklad bol zaslaný, a že bola dodržaná stanovená lehota v zmysle platnej legislatívy:

 • v prípade zasielania hlásení prostredníctvom elektronického systému - „prístup farmára“  je automaticky zaznamenaný dátum vloženia hlásenia, čím je podmienka preukázateľnosti splnená,
 • v prípade zaslania vyplneného tlačiva v písomnej forme prostredníctvom poštových služieb je podmienka preukázateľnosti splnená, ak je tlačivo zaslané poverenej osobe doporučenou poštovou zásielkou. DRŽITEĽ jasne preukáže (podací lístok) kontrolnému orgánu dátum zaslania hlásenia.
 1. Vypustenie číselníkov z textu vyhlášok a ich zverejnenie na webovom sídle poverenej osoby (PS SR š.p.)

V rámci novej právnej úpravy boli z doterajších znení vyhlášok vypustené  z príloh číselníky, v ktoré sa podľa potreby dopĺňajú. Nasledovné číselníky  sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby www.pssr.sk, alebo priamo na www.cehz.sk po vstúpení do voľného prístupu k dátam CEHZ:

 • hovädzí dobytok : číselník kódov udalostí, číselník kódov plemien, číselník kódov farby srsti,
 • ovce a kozy: číselník kódov udalostí, číselník kódov plemien oviec, číselník kódov plemien kôz, číselník kódov podielu krvi,
 • ošípané: číselník kódov udalostí pre vedenie registra ošípaných v chove a číselník kódov udalostí pre vypĺňanie tlačiva „Hlásenie zmeny v počte ošípaných“.

Detailnejšie vysvetlenie všetkých vykonaných zmien v legislatíve k identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz bude poskytnuté formou aktualizovaného metodického pokynu k identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz.  


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood