Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o riešení systému Európskych lesníckych účtov v roku 2021

22-02-2022
Údaje uvedené v rámci tejto správy sa zisťujú a počítajú na základe metodiky Európskych lesníckych účtov (Eurostat).

Správa o riešení systému Európskych lesníckych účtov v roku 2020

23-02-2021
Údaje uvedené v rámci tejto správy sa zisťujú a počítajú na základe metodiky Európskych lesníckych účtov (Eurostat), ktorá bola revidovaná naposledy v roku 2019.

Správa o riešení systému Európskych lesníckych účtov v roku 2019

28-01-2020
Cieľom tejto správy je informovať o dosiahnutých výsledkoch lesného hospodárstva za roky 2005 až 2018. Dosiahnuté výsledky sa každoročne poskytujú Štatistickému úradu Slovenskej republiky pre zostavovanie Národných účtov za Slovenskú republiku a zasielajú sa do Eurostatu. Správa bola vypracovaná podľa metodiky Eurostatu - Európske účty pre lesy (European Forest Accounts - EFA).

Správa o riešení systému environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy v roku 2018

17-01-2019
Správa uvádza výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za roky 2005 – 2017 v rámci Slovenskej republiky. Ich cieľom je informovať o dosiahnutých výsledkoch lesného hospodárstva Slovenskej republiky v spojitosti so systémom národných účtov. Údaje správy sú jedným z podkladov pre Štatistický úrad SR k zostavovaniu Národných účtov za Slovenskú republiku.

Správa o riešení systému integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy v roku 2017

25-01-2018
Výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF) za roky 2005 až 2016 majú za cieľ informovať o dosiahnutých výsledkoch lesného hospodárstva v kontexte metodických princípov Európskej únie v tejto oblasti. V súvislosti s potrebou zlepšenia prepojenia údajov ekonomického (vrátane finančného),...

Správa o riešení systému integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy v roku 2016

31-01-2017
Správa uvádza výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF) za roky 2005 až 2015 v rámci Slovenskej republiky. Ich cieľom je informovať o dosiahnutých výsledkoch lesného hospodárstva v kontexte metodických princípov Európskej únie v tejto oblasti.Slovenské lesy viažu čoraz viac uhlíka a zároveň plnia množstvo ďalších funkcií; ekonomická situácia lesníctva sa stabilizuje

25-01-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene zverejňujú výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za roky 2005 až 2011 s cieľom...

Výmera slovenských lesov sa dlhodobo zvyšuje, ekonomické výsledky lesníctva ovplyvnené situáciou na svetových trhoch

30-01-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene zverejňujú výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za roky 2005 až 2010...


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood