Facebook Statistics
Značka Kvality

Inštitúcie EÚ

Hlavnými inštitúciami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) sú:

Európska komisia - politicky nezávislý výkonný orgán EÚ. Zodpovedá za vypracovanie návrhov novej európskej legislatívy ako aj za implementáciu rozhodnutí EÚ Parlamentu a Rady EÚ. Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke EK  http://ec.europa.eu/

Európsky parlament - vykonáva demokratickú kontrolu nad inštitúciami EÚ. V spolupráci s Radou EÚ schvaľuje legislatívne návrhy v riadnom legislatívnom procese, pomáha zaručiť demokratickú legitímnosť európskeho právneho poriadku.  Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke EP http://www.europarl.europa.eu/

Európska Rada, ktorá je najvyšším politickým orgánom EÚ. Tvoria ju najvyšší politický predstavitelia členských štátov. Jej úlohou je  určenie politického smerovania a priorít EÚ. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke EÚ http://www.consilium.europa.eu/sk/european-council/

Rada Európskej únie - hlavný rozhodovací orgán EÚ, ktorý zastupuje členské štáty. Samotná Rada EÚ má 10 formácií, pričom náš rezort je zastúpený ministom v Rade pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, AGRIFISH. Ďalšie informácie o tejto formácii Rady nájdete v časti „Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a EÚ“, všeobecné informácie nájdete na oficiálnej stránke Rady EÚ http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/

Súdny dvor EÚ - zabezpečuje rovnaký výklad a uplatňovanie právnych predpisov EÚ v členských štátoch a taktiež zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov EÚ zo strany členských štátov a inštitúcií EÚ. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke súdneho dvora EÚ http://curia.europa.eu/

Európska centrálna banka – centrálna banka 19 členských štátov, ktoré prijali euro za národnú menu. Jej hlavnou úlohou je zabezpečenie cenovej stability eura. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

Európsky dvor audítorov – nezávislý externý audítor EÚ. Jeho hlavným poslaním je prispievať k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, presadzovať zodpovednosť a transparentnosť a konať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov EÚ. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke http://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx

Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a EÚ:

Náš rezort je zastúpený v EÚ inštitúciách nasledovne:

rámci Rady EÚ je to prostredníctvom Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH)

AGRIFISH je zaužívaný názov pre formát zasadnutia Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. Daný formát Rady zasadá spravidla raz mesačne, prevažne v pondelok týždeň po zasadnutí Osobitného výboru pre poľnohospodárstvo (SCA), ktorého úlohou je príprava daných zasadnutí, spolu so zasadnutím Zástupcov stálych predstaviteľov (COREPER 1). Väčšina zasadnutí AGRIFISH sa koná v Bruseli, výnimkou sú zasadnutia v mesiacoch apríl, jún a október, ktoré sa konajú v Luxemburgu. Agenda rokovaní je rezortom jednotlivých členských štátov zaslaná 2 týždne pred samotným zasadnutím, pričom každý členský štát má právo požiadať o zaradenie bodu do agendy formou tzv. bodu AOB. Agenda je rozdelená podľa charakteru a podľa sektoru, t.j. je rozdelená na legislatívne a nelegislatívne činnosti na základe ich charakteru a taktiež je rozdelená v rámci týchto dvoch skupín na sektory „poľnohospodárstvo“ a „rybné hospodárstvo“. Počas zasadnutí AGRIFISH je diskusia k legislatívnym návrhom sprístupnená verejnosti formou priameho prenosu v súlade s článkom 16 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii k verejnému rokovaniu. Priame prenosy zo všetkých formácií Rady EÚ k legislatívnym návrhom, ako aj tlačové konferencie nájdete na http://video.consilium.europa.eu/en/webcasts

v rámci Európskeho parlamentu prostredníctvom výboru

  1. COM AGRI - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa zaoberá predovšetkým spoločnou poľnohospodárskou politikou, ale vypracúva tiež právne predpisy o lesnom hospodárstve, veterinárskych a fytosanitárnych otázkach, krmivách pre zvieratá za predpokladu, že tieto predpisy nie sú určené na ochranu proti rizikám pre ľudské zdravie, a o chove a dobrých životných podmienkach hospodárskych zvierat. Viac informácií nájdete na http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/agri/home.html
  2. COM PECH - Výbor EP pre rybolov - Výbor sa venuje niekoľkým dôležitým otázkam, akými sú reforma spoločnej rybárskej politiky, rokovania k EMFF, dohody s tretími krajinami ako sú Maroko a Mauritánia, hlbokomorské zásoby rýb, viacročné plány riadenia populácii rýb a dlhý zoznam otázok s veľkým významom pre sektor rybolovu. Členovia výboru hája záujmy sektora rybolovu, pričom pokladajú za veľmi dôležité udržateľné riadenie zdrojov rybolovu.

Úloha Výboru pre rybárstvo sa vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti posilnila od konzultačnej funkcie smerom k spolurozhodovaniu v legislatívnom procese spolu s Radou. Výnimkou je každoročné stanovovanie kvót a alokácia rybolovných možností a tiež partnerské dohody s tretími krajinami v sektore rybolovu, kde sú kompetencie EP limitované na konzultačný proces. Hlavnou úlohou výboru PECH je preskúmanie všetkých relevantných legislatívnych návrhov, ktoré sa týkajú politiky rybolovu EÚ a príprava pozícii EP ku kľúčovým legislatívnym návrhom. Počas ôsmych volebných období sa práca výboru sústreďovala najmä na prebiehajúcu reformu SRP.

Výbor pre rybárstvo taktiež vypracúva správy z vlastnej iniciatívy. Tie sa týkajú širokého spektra oblastí, ako sú aspekty v oblasti rybolovu v rámci medzinárodnej dohody o morskej biodiverzite, ako spraviť kontroly v sektore rybolovu v Európe uniformnými, spoločné pravidlá s ohľadom na uplatňovanie vonkajšieho rozmeru SRP, inovácie a diverzifikácia nepriemyselného pobrežného rybolovu, atď. Viac informácií nájdete na http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/pech/home.html

v rámci Európskej komisie sú pre MPRV SR partnermi najmä nasledovné generálne riaditeľstvá:

  1. DG AGRI – generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Dané generálne riaditeľstvo sa skladá z 11 riaditeľstiev, ktoré sa zaoberajú všetkými aspektmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) vrátane podpory poľnohospodárskych podnikov, opatrení na podporu trhov, politiky rozvoja vidieka, politiky kvality, finančných a právnych záležitostí, analýzu a vyhodnotenie, ako aj medzinárodných vzťahov týkajúcich sa poľnohospodárstva. Komisár zodpovedný za dané generálne riaditeľstvo (ďalej len „DG“) je Janusz Wojciechowski. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke EK http://ec.europa.eu/agriculture
  2. DG SANTE – generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín. Dané DG je zodpovedné za všetky aspekty potravín a najmä bezpečnosti potravín, taktiež pod nich spadá zdravie zvierat a dobrá životné podmienky, GMO, pesticídy, všeobecné potravinové právo atď. Komisár zodpovedný za dané DG je Stella Kyriakides. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke EK http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
  3. DG MARE – generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybolov. Dané DG je zodpovedné za všetky aspekty súvisiace so Spoločnou rybárskou politikou (ďalej len „SRP“) a Inetgrovanou námornou politikou. Komisár zodpovedný za dané DG je Virginijus Sinkevičius. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke EK http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
  4. DG REGIO – generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku. Dané DG je zodpovedné za Európsku regionálnu politiku, ktorá je považovaná za investičnú politiku nakoľko podporuje tvorbu nových pracovných miest, ekonomický rast, konkurencieschopnosť, zlepšenú kvalitu života a udržateľný rozvoj. Komisárkou zodpovednou za dané DG je Elisa Ferreira. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke EK http://ec.europa.eu/regional_policy/en/

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood