Facebook Statistics
Značka Kvality

Všeobecná informácia

SR je od septembra 2013 plnoprávnym členom Výboru OECD pre rozvojovú pomoc OECD/DAC, čím sa zaradila do donorskej komunity – http://www.oecd.org/dac/.

Rozvojovú spoluprácu SR koordinuje MZVaEZ SR. Implementáciu oficiálnej rozvojovej spolupráce SR zabezpečuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktorá je  rozpočtovou organizáciou MZV a EZ SR. – http://www.slovakaid.sk/sk.  Základné strategické dokumenty k rozvojovej spolupráci SR je možné nájsť na - http://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/oficialna_rozvojova_pomoc-slovenska_rozvojova_pomoc.

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo predstavujú jednu zo sektorových priorít Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023.

MPRV SR od roku 2004 realizovalo rozvojovú spoluprácu formou harmonizácie subregionálnej databázy FAO v rámci siete potravinárskych databáz krajín strednej a východnej Európy – CEECFOODS. Od roku 2009  sa rozvojová spolupráca realizuje najmä formou budovania kapacít v oblasti potravinových databáz vo vzťahu k vybraným krajinám strednej a východnej Európy, ako aj formou vývoja a poskytnutia unifikovaného softvéru, finančnou podporou účasti zástupcov vybraných teritórií na súvisiacich aktivitách, ďalej prostredníctvom technickými konzultácií, dodaním výpočtovej techniky, prípravou potravinových tabuliek, dodaním nutričného softvéru Alimenta, vývojom databázového programu DARIS na podrobnú dokumentáciu dát o zložení potravín a sprievodných informácií.

Kontaktným bodom pre spoluprácu so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a zastupiteľskými úradmi SR pri identifikácii vhodných osôb/expertov/tém v nadväznosti na potreby partnerskej krajiny pri príprave a realizácii aktivity SSE je odbor zahraničnej koordinácie (OZK).

Rezortný koordinátor pre SAMRS na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ing. Nina Chebeňová, odbor zahraničnej koordinácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Tel. +421 2 59266 584
E-mail: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood