Facebook Statistics
Značka Kvality


Všeobecná informácia

Medzinárodná multilaterálna spolupráca sa realizuje najmä formou členstva SR v medzinárodných organizáciách a dohovoroch, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje presadzovanie záujmov SR na medzinárodnej úrovni a vytvára sa priestor na zviditeľnenie práce slovenských expertov na globálnej alebo regionálnej úrovni.

 

V oblasti poľnohospodárstva je SR členom nasledovných najdôležitejších medzinárodných organizácií:

FAO –  Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo

WFP - Svetový potravinový program   

OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

 

Ostatné medzinárodné a medzivládne organizácie:

OIV – Medzinárodná organizácia pre vinič a víno

UPOV – Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín

EPPO – Európska a stredozemská organizácia na ochranu rastlín

ISTA – Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív

OIE – Svetová organizácia pre zdravie zvierat

BI – Medzinárodná organizácia pre ochranu biologickej diverzity

UNCCD – Dohovor Spojených národov pre boj proti dezertifikácii

EUFMD – Európska komisia pre kontrolu chorôb slintačky a krívačky

FOREST EUROPE – Konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe

 

Medzinárodná multilaterálna spolupráca sa rozvíja aj v rámci medzinárodných regionálnych zoskupení . K takýmto patria hlavne Vyšehradská skupina – V4 a Stredoeurópska iniciatíva - SEI


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood