Facebook Statistics
Značka Kvality

Nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z.,

16-07-2015
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z.

04-02-2015
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb

Nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z.,

27-01-2015
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z.

27-01-2015
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách

Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z.

26-01-2015
o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

Nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z.

26-01-2015
o registrácii odrôd pestovaných rastlín

Nariadenie vlády SR č. 107/2014 Z. z.

30-04-2014
o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

Nariadenie vlády SR č. 215/2009 Z. z.,

24-03-2014
ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh

Nariadenie vlády SR č. 58/2007 Z. z.,

24-03-2014
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh

Nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z.

28-02-2014
o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

Nariadenie vlády SR č. 349/2013 Z. z.

15-11-2013
o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Nariadenie vlády SR č. 57/2007 Z. z.,

28-06-2013
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh

Nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z. z.,

04-01-2013
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood