Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z.

16-07-2015
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Zákon č. 504/2003 Z. z.

16-07-2015
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z.

16-07-2015
o potravinách

Zákon SNR č. 330/1991 Zb.

27-01-2015
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

Zákon č. 543/2007 Z. z.

27-01-2015
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Zákon č. 274/2009 Z. z.

27-01-2015
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 39/2007 Z. z.

27-01-2015
o veterinárnej starostlivosti

Zákon č. 140/2014 Z. z.

02-06-2014
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 442/2004 Z. z.

25-03-2014
o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 97/2013 Z. z.

26-02-2014
o pozemkových spoločenstvách

Zákon č. 220/2004 Z. z.

26-02-2014
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 313/2009 Z. z.

26-02-2014
o vinohradníctve a vinárstve

Zákon č. 405/2011 Z. z.

31-12-2013
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood