Facebook Statistics

Záverečná správa revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

12-07-2019
Inštitút pôdohospodárskej politiky MPRV SR spolu s Útvarom hodnoty za peniaze MF SR pripravili priebežnú správu revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Priebežná správa revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

17-12-2018
Inštitút pôdohospodárskej politiky MPRV SR spolu s Útvarom hodnoty za peniaze pripravili priebežnú správu revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Mandát pre revíziu výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

24-11-2017
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka v objeme 1,9 % HDP (1,8 mld. eur 1) preskúma výdavky na pôdohospodársku politiku a podporu rozvoja vidieka, vrátane výdavkov pridružených organizácii rezortu a najväčších podnikov v jeho manažérskej kompetencii. Cieľom revízie je zhodnotiť efektivitu výdavkov MPRV SR s dôrazom na dosahovanie lepších výsledkov.

Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood