Facebook Statistics

Odbor bezpečnosti potravín a výživy
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
je od 12. marca 2012
národným kontaktným bodom
pre „The Executive Agency for Health and Consumers“
(Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov) spadajúcej pod DG SANCO EK

Uvedená agentúra zabezpečuje vzdelávací projekt – „Better training for safer food“ – „Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny“, ktorým sa zabezpečuje v krajinách EÚ harmonizáciu národných kontrolných systémov bezpečnosti potravín v záujme zdravia a ochrany spotrebiteľa.

Kontaktná adresa:

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (Department of Food Safety and Nutrition)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné osoby:

Ing. Ľubica Hózová Ing. Katarína Janeková
Tel.: +421 2 59266 564 Tel.: +421 2 59266 564
e-mail: lubica.hozova@land.gov.sk e-mail: katarina.janekova@land.gov.sk

 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood