Facebook Statistics
Značka Kvality


Vyhláška MPRV SR zo 14. januára 2016 o mäsových výrobkoch č. 83/2016 Z. z.

15-02-2016
ktorá upravuje požiadavky na výrobu mäsových výrobkov, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh.

Výnos MP SR a MZ SR zo 21.októbra 2004 č.2689/2004 – 100

31-05-2012
ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č.811/1/2002 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäso jatočných zvierat

Výnos MP SR a MZ SR z 9. marca 2005 č. 1908/2005-100

31-05-2012
ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäso jatočných zvierat v znení výnosu MP SR a MZ SR z 21. októbra 2004 č. 2689/2004 – 100

Výnos MP SR a MZ SR zo 14.februára 2005 č.1778/2005 – 100

31-05-2012
ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca hydinové mäso a králičie mäso

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood