Facebook Statistics




Stanovisko VÚP k hybridom geneticky modifikovanej kukurice

28-05-2008
pre umiestnenie na trh potravín, krmív a zložiek potravín pozostávajúcich z týchto kultivarov, alebo ho obsahujúcich alebo potravín a krmív z neho vyrobených v zmysle smernice Európskeho parlamentu 2001/18/ES a rozhodnutím Rady 202/811/ES






Stanovisko VÚP k rokovaniu Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat

28-05-2008
k návrhu rozhodnutia komisie o zrušení rozhodnutia č. 200/317/EC o bezpečnostných opatreniach nepovolenej geneticky modifikovanej kukurici Bt 10


Stanovisko VÚP k hybridu geneticky modifikovanej kukurice 1507 x NK603

28-05-2008
pre umiestnenie na trh potravín, krmív a zložiek potravín pozostávajúcich z tohto kultivaru, alebo ho obsahujúcich alebo potravín a krmív z neho vyrobených v zmysle Nariadenia EC 1829/2003

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood