Facebook Statistics

Odbor bezpečnosti potravín a výživy

13-05-2020

Odbor bezpečnosti potravín a výživy vykonáva štátnu správu na úseku bezpečnosti potravinového reťazca a úradnej kontroly celého potravinového reťazca.

 • v rámci úradnej kontroly celého potravinového reťazca:
  • vypracúva viacročný plán úradných kontrol a výročné správy z implementácie viacročného plánu úradných kontrol
  • zabezpečuje notifikácie hraničných inšpekčných staníc Európskej komisii
  • zabezpečuje niektoré činnosti na úseku kontroly a monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci vrátane EÚ monitoringu rezíduí pesticídov v potravinách
  • zabezpečuje poverenie národných referenčných laboratórií (NRL) a úradných laboratórií v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  • plní funkciu koordinátora NRL v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v rezorte zdravotníctva SR
  • zabezpečuje notifikáciu NRL v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v rezorte zdravotníctva SR Európskej komisii
 • zabezpečuje výkon 9 Národných kontaktných bodov (NKB) v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca na európskej a medzinárodnej úrovni:
  • NKB pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA)
  • NKB Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE)
  • NKB pre Better training for safer food (BTSF)
  • NKB pre Codex Alimentarius pod gesciou Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
  • Koordinačný bod siete INFOSAN na výmenu rutinných informácií (riadený WHO spoločne s FAO)
  • NKB Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  pre nové potraviny odvodené z biotechnológií
  • NKB pre geneticky modifikované potraviny a krmivá
  • NKB siete PARERE pre predbežné posúdenie regulatívnej relevantnosti alternatívnych metód testovania na zvieratách
  • NKB pre vedeckú podporu pre zdravie a welfare zvierat

 

 • vykonáva koordináciu a kontrolu v rámci niektorých rezortných výskumných úloh, týkajúcich sa hodnotenia rizika a súvisiaceho zberu dát v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca
 • organizuje a spoluorganizuje vybrané národné i medzinárodné odborné podujatia v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca (napr. vedecký kongres Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody; vedecké sympózium Endokrinné disruptory; konferencia Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca)
 • komunikuje problematiku bezpečnosti potravinového reťazca odbornej, ale i laickej verejnosti (prostredníctvom spolupráce so spotrebiteľskými združeniami, vydávaním infomateriálov, zverejňovaním informácií vo svojej sekcii webovej stránky MPRV SR a na sociálnych sieťach)

 

 

Certifikát systému manažérstva kvality

Odbor bezpečnosti potravín a výživy má kvôli efektívnejšiemu výkonu práce už od roku 2007 zavedený systém manažérstva kvality.

Aktuálny certifikát systému manažérstva kvality odbor získal na základe certifikačného auditu, ktorý sa konal 25. 10. 2019.

Certifikát sa vzťahuje na činnosť ,,koordinácie problematiky bezpečnosti potravín a výživy“ a potvrdzuje, že systém manažérstva kvality, zavedený na odbore, je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy kvality ISO 9001:2015.

Platnosť certifikátu je na obdobie 2019-2022, pričom dodržiavanie systému manažérstva kvality bude overené 2 dohľadovými auditmi.
 

 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood