Facebook Statistics
Značka Kvality

Odbor bezpečnosti potravín a výživy

06-02-2023

 

Odbor bezpečnosti potravín a výživy vykonáva štátnu správu na úseku bezpečnosti potravinového reťazca a úradnej kontroly celého potravinového reťazca.

 • v rámci úradnej kontroly celého potravinového reťazca:
  • vypracúva viacročný plán úradných kontrol a výročné správy z implementácie viacročného plánu úradných kontrol
  • zabezpečuje notifikácie hraničných inšpekčných staníc Európskej komisii
  • zabezpečuje niektoré činnosti na úseku kontroly a monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci vrátane EÚ monitoringu rezíduí pesticídov v potravinách
  • zabezpečuje poverenie národných referenčných laboratórií (NRL) a úradných laboratórií v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  • plní funkciu koordinátora NRL v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v rezorte zdravotníctva SR
  • zabezpečuje notifikáciu NRL v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v rezorte zdravotníctva SR Európskej komisii
 • zabezpečuje výkon 9 Národných kontaktných bodov (NKB) v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca na európskej a medzinárodnej úrovni:
  • NKB pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA)
  • NKB Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE)
  • NKB pre Better training for safer food (BTSF)
  • NKB pre Codex Alimentarius pod gesciou Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
  • Koordinačný bod siete INFOSAN na výmenu rutinných informácií (riadený WHO spoločne s FAO)
  • NKB Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  pre nové potraviny odvodené z biotechnológií
  • NKB pre geneticky modifikované potraviny a krmivá
  • NKB siete PARERE pre predbežné posúdenie regulatívnej relevantnosti alternatívnych metód testovania na zvieratách
  • NKB pre vedeckú podporu pre zdravie a welfare zvierat

 

 • vykonáva koordináciu a kontrolu v rámci niektorých rezortných výskumných úloh, týkajúcich sa hodnotenia rizika a súvisiaceho zberu dát v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca
 • organizuje a spoluorganizuje vybrané národné i medzinárodné odborné podujatia v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca (napr. vedecký kongres Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody; vedecké sympózium Endokrinné disruptory; konferencia Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca)
 • komunikuje problematiku bezpečnosti potravinového reťazca odbornej, ale i laickej verejnosti (prostredníctvom spolupráce so spotrebiteľskými združeniami, vydávaním infomateriálov, zverejňovaním informácií vo svojej sekcii webovej stránky MPRV SR a na sociálnych sieťach)

 

 

Certifikát systému manažérstva kvality

Odbor bezpečnosti potravín a výživy má kvôli efektívnejšiemu výkonu práce už od roku 2007 zavedený systém manažérstva kvality.

Aktuálny certifikát systému manažérstva kvality odbor získal na základe re-certifikačného auditu, ktorý sa konal 21. 10. 2022.

Certifikát sa vzťahuje na činnosť "Koordinácia problematiky bezpečnosti potravín a výživy" a potvrdzuje, že systém manažérstva kvality, zavedený na odbore, je v zhode s požiadavkami medzinárodnej normy kvality ISO 9001:2015.

Platnosť certifikátu je na obdobie 2022-2025, podlieha opakovanému potvrdeniu v ďalšom roku, pričom dodržiavanie systému manažérstva kvality bude overené 2 dohľadovými auditmi.
 

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood