Facebook Statistics
Značka Kvality

Úradné kontroly sú financované zo štátneho rozpočtu SR z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Orgánmi úradnej kontroly, zodpovednými za výber poplatkov alebo platieb, sú:

 • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR)
 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP)
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)

Poplatky vyberané podľa čl. 79 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia EP a R (EÚ) č. 2017/625 vyberá:

- ​ŠVPS SR

 • poplatky stanovené v čl. 79 ods. 1 v súlade s písm. b) vo výške stanovenej v prílohe IV
 • výška výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov veterinárnej správy sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe nariadenia vlády SR č. 493/20081 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti, a nariadenia vlády SR č. 79/20102 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti. Táto vyhláška bola prijatá štandardným legislatívnym postupom vrátane vnútorného rezortného a medzirezortného pripomienkového konania. V prípade medzirezortného pripomienkového konania boli do procesu zapojené všetky zainteresovane strany. Nariadenia vlády SR sú verejne dostupné na webových stránkach týkajúcich sa právnych predpisov a ŠVPS SR (www.svps.sk/legislativa).

- ÚKSÚP 

 • Cenník výkonov ÚKSÚP3 a jeho dodatky bol skalkulovaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.4 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z.5, ktorými sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách. Poplatky vyberané podľa s čl. 79 ods. 2 písm. a) sú vyberané vo výške stanovenej v Prílohe IV nariadenia (EÚ) č. 2017/6256.
  Poverené inšpekčné organizácie (IO), na ktoré bol delegovaný výkon úradných kontrol v oblasti EPV vyberajú poplatky podľa vlastného cenníka, ktoré majú jednotlivé IO zverejnené na svojich webových sídlach (www.naturalis.sk/cennik/; http://eko-control.sk/download/pdf/Cenn%C3%ADkOd1_4_2020.pdf; www.biokont.sk/?e=192). Cenníky sú zostavené na základe zmlúv medzi konkrétnou IO a kontrolovaným subjektom.

​- ​ÚVZ SR

 • ​neuplatňuje poplatky podľa čl. 79 ods. 2 písm. a)

Poplatky za aktivity uvedené v čl. 79 ods. 2 písm. b) nariadenia EP a R (EÚ) č. 2017/625 vyberá:

- ÚKSÚP 

 • ​poplatky sú kalkulované na základe nariadenia vlády SR č. 380/20097, ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonanie úradných kontrol krmív. Výška poplatku je zverejnená v Cenníku výkonov ÚKSÚP, ktorý je dostupný na webovom sídle ÚKSÚP (www.uksup.sk/cennik-vykonov).

Poplatky vyberané podľa čl. 79 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a R (EÚ) č. 2017/625 vyberá:

- ŠVPS SR 

 • ​výška výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov veterinárnej správy sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe nariadenia vlády SR č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti, a nariadenia vlády SR č. 79/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti. Táto vyhláška bola prijatá štandardným legislatívnym postupom vrátane vnútorného rezortného a medzirezortného pripomienkového konania. V prípade medzirezortného pripomienkového konania boli do procesu zapojené všetky zainteresovane strany. Nariadenia vlády SR sú verejne dostupne na webových stránkach týkajúcich sa právnych predpisov a ŠVPS SR (www.svps.sk/legislativa).

- ÚKSÚP 

 • ​Cenník výkonov ÚKSÚP a jeho dodatky bol skalkulovaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorými sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách a v súlade s ustanoveniami čl. 81 nariadenia (EÚ) č. 2017/625.

- ÚVZ SR 

 • ​poplatky neuplatňuje.

 


1 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/493/20100315
2 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/79/20100315
3 https://www.uksup.sk/cennik-vykonov
4 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/20200721
5 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/87/20200101
6 http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj
7 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/380/20091001


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood