Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-10-2021
Názov predmetu zákazky:
Národný dialóg – príspevok SR k Samitu OSN pre potravinové systémy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-09-2021
Názov predmetu zákazky:
Audit základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-08-2021
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie odborného technického posudku stavu fasády administratívnej budovy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-07-2021
Názov predmetu zákazky:
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích - Výťahov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-06-2021
Názov predmetu zákazky:
Vykonávanie kontrolných a servisných činností systémov Elektrickej požiarnej signalizácie v objekte MPRV SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-05-2021
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom rekonštrukcie kotolní.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-05-2021
Názov predmetu zákazky:
Výmena otvorových konštrukcií - okien a dverí

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-05-2021
Názov predmetu zákazky:
Sťahovacie a pomocné práce

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-04-2021
Názov predmetu zákazky:
Dezinfekcia - COVID 19

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-04-2021
Názov predmetu zákazky:
Odborné prehliadky a odborné skúšky kotolní

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-04-2021
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie SWOT analýzy pre OP RH 2021-2027.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-01-2021
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie spracovateľa administratívnych zisťovaní

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-01-2021
Názov predmetu zákazky:
Vykonávanie kontrolných a servisných činností systémov Elektrickej požiarnej signalizácie a Domáceho evakuačného rozhlasu.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood