Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-12-2020
Názov predmetu zákazky:
Oprava a výmena poškodených podlahových krytín.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-11-2020
Názov predmetu zákazky:
Stála výstava Programu rozvoja vidieka 2014-2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-10-2020
Názov predmetu zákazky:
Maliarske a natieračské práce

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-10-2020
Názov predmetu zákazky:
Komplexný výkon bezpečnostno-technických služieb v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi, výkon technika požiarnej ochrany

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-10-2020
Názov predmetu zákazky:
Opravy a údržba služobných motorových vozidiel

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-08-2020
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie právnych služieb

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-03-2020
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-02-2020
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie výročných správ v rámci OPRH 2014-2020 za roky 2019-2021

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-08-2019
Názov predmetu zákazky:
Analýza rizikovosti v poľnohospodárstve SR a možností využitia nástrojov SPP na riadenie rizika v programovacom období 2021-2027

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-08-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie organizácie informačnej akcie European Cooperation Day

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Realizácia nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Technicko-organizačné zabezpečenie prezentácie na výstave Agrokomplex 2019 na výstavisku Agrokomplex Nitra

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia strešnej krytiny dielní SSV Banská Bystrica