Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-08-2020
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie právnych služieb

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-03-2020
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-02-2020
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie výročných správ v rámci OPRH 2014-2020 za roky 2019-2021

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-08-2019
Názov predmetu zákazky:
Analýza rizikovosti v poľnohospodárstve SR a možností využitia nástrojov SPP na riadenie rizika v programovacom období 2021-2027

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-08-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie organizácie informačnej akcie European Cooperation Day

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Realizácia nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Technicko-organizačné zabezpečenie prezentácie na výstave Agrokomplex 2019 na výstavisku Agrokomplex Nitra

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia strešnej krytiny dielní SSV Banská Bystrica

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Asanácia a búracie práce hospodárska budova Rakytov, LS Ľubochňa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný materiál pre multifunkčné zariadenia Triumph Adler

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Kancelársky nábytok

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
LC Kálnica, oprava

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Garáže pre nakladače na ES Gašparovo II kolo – Protipožiarna bezpečnosť stavby


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood