Facebook Statistics

Prvý štátny tajomník

Ing. Martin Fecko

Vyštudoval melioračný odbor na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Je absolventom postgraduálneho štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde sa venoval ekologizácii hospodárenia v krajine. Na Pôdohospodárskom projektovom ústave v Prešove zastával pozíciu projektanta ekologizácie poľnohospodárskej výroby. Počas pracovnej kariéry pôsobil aj na Pozemkovom úrade v Prešove a následne Krajskom pozemkovom úrade v Prešove. Od roku 2010 bol poslancom NR SR a členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Má členstvo v Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS/BirdLife Slovensko).


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 506Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood