Facebook Statistics

Profil verejného obstarávateľa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „MPRV SR“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejný obstarávateľ MPRV SR zverejňuje informácie o verejnom obstarávaní podľa § 49 a zákona o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa, ktorý je dostupný na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

KONTAKT
vybavuje Odbor verejného obstarávania
adresa Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
telefonický kontakt +421 259266201/202/203