Facebook Statistics
Značka Kvality

Plán rozvoja vidieka 2004-2006

01-03-2007

Zmeny vo verziách Plánu rozvoja vidieka SR 2004 - 2006 sú označené farebne:

Čiernou farbou je text predloženej a v auguste 2004 schválenej verzie PRV SR 2004 - 2006.
Červenou farbou sú zmeny z októbra 2004 vyplývajúca s pripomienok EK.
Modrou farbou zmeny z 11.3.2005 - odsúhlasené Monitorovacím výborom PRV SR v prvom písomnom schvaľovacom konaní.
Fialovou farbou zmeny schválené v procese notifikácie (opatrenie technická pomoc) listom DG Agri/LV/agfD(2006) 34478 z 26.10.2006 a odsúhlasené Monitorovacím výborom v treťom písomnom schvaľovacom konaní.
Oranžovou farbou zmeny schválené v procese modifikácie PRV (finančné presuny) rozhodnutím EK č. K(2006)6475 platné k 16.10.2006 a odsúhlasené v treťom písomnom schvaľovacom konaní.

- všetky dokumenty sú vo formáte .pdf aktualizované k 16.10.2006

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood