Facebook Statistics
Značka Kvality

Poskytovanie informácií

Za aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) je podľa platného organizačného poriadku zodpovedný vecný gestor - Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 • V prípade pochybností, či podanie je žiadosťou o sprístupnenie informácií, vecný gestor postupuje podľa § 22 ods. 1 zákona o slobode informácií a podanie podľa § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov posudzuje podľa jeho obsahu.
 • V prípade, ak žiadateľ žiada o usmernenie, stanovisko, či výklad všeobecne záväzného právneho predpisu alebo predkladá návrh, upozornenie, námet, pripomienku, sťažnosť, petíciu alebo iné  všeobecné podanie, nejedná sa o žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka a
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. e-mailom, poštou).

Žiadosť je možné podať:

 1. telefonicky: na číslo: +421 2 59266 310, príp. +421 2 59266 303, +421 2 59266 328
 2. osobne: v podateľni ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na prízemí v pracovných dňoch od 8.00 – 15.30 hod. (obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.30 hod.)
 3. poštou na adresu:
 4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  Odbor komunikácie a marketingu
  Dobrovičova 12
  812 66 Bratislava

 5. e-mailom na adresu:  [email protected]
 6. prostredníctvom formulára – "Vzor žiadosti o sprístupnenie informácií“

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak ministerstvo nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak vecný gestor nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti (§ 18 ods. 2 zákona o slobode informácií) vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie o žiadosti. Rozklad sa podáva Odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Následne odvolací orgán rozhodne o odvolaní (rozklade) do 15 dní od doručenia odvolania (rozkladu) povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v tzv. správnom súdnictve na základe správnej žaloby podanej do dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Náležitosti správnej žaloby sú bližšie upravené v § 182 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood